Klagomål avseende myndigheten eller en av myndighetens tjänstemän

Om du är missnöjd över hur myndigheten eller någon av myndighetens tjänstemän har skött ditt ärende kan du göra ett klagomål. Klagomål avgörs av generaldirektören för myndigheten.

Begränsningar i fråga om klagomål

 • Ditt klagomål klagan behandlas inte om förfarandet du är missnöjd över inträffade för mer än två år sedan, såvida det inte föreligger särskilda skäl att behandla den.
 • Om du har fått ett beslut som du vill överklaga och beslutet har kommit med anvisningar för hur man gör det, ska du söka ändring i beslutet enligt anvisningarna. Klagomål undersöks inte om det är möjligt att söka ändring i ärendet hos respektive besvärsmyndighet. 
 • I ett klagomålsförfarande går det inte att ändra på de beslut som en myndighet eller tjänsteman har fattat i överensstämmelse med sin prövningsrätt. Detta innebär att förfarandet inte kan användas för att upphäva beslut som tjänstemän har fattat, förordna ändring av ett sådant beslut eller ingripa i handläggningen av ett ärende.

Klagomålsförfarandet kan främst användas för att anmäla klara fel i förfaranden som begåtts i tjänsten eller missbruk av den prövningsrätt som lagen föreskriver. Syftet med förfarandet är att säkerställa att myndigheten och tjänstemännen följer lagen och iakttar god förvaltning. Det går att ge en tjänsteman direktiv, göra honom eller henne uppmärksam på sitt tillvägagångssätt med tanke på framtiden och bl.a. ge en anmärkning om procedurfel.

De högsta övervakningsinstanserna för myndigheter och tjänstemän är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet. Klagomål som gäller myndigheter eller tjänstemän kan också anföras hos dem.

Minneslista före du klagar

 • Prata med tjänstemannen som skött ditt ärende.
 • Är ärendet ännu under behandling? Har behandlingen dragit ut på tiden? Kontakta den föredragande tjänstemannen i ditt ärende. Du kan också kontakta den föredragande tjänstemannens chef.
 • Är det fråga om ett myndighetsbeslut som kan överklagas? Använd i så fall din rätt att överklaga. Det är det enda sättet att ändra ett beslut efter att det fattats.
 • Är det fråga om ett ärende där det inte har fattats något beslut utan där en ny behandling kan komma på fråga om de personliga omständigheterna förändras? Ett exempel på ett sådant ärende är då man utreder behovet av intressebevakning.

Gör så här

Skriv ett klagomål i form av ett fritt formulerat brev eller använd klagomålsblanketten. Ange följande saker i brevet:
 • Ditt namn
 • Hur man når dig under tjänstetid (telefonnummer och e-postadress)
 • Tidpunkten för händelsen
 • Beskriv vad myndigheten eller tjänstemannen har gjort som du anser är fel eller osakligt.
 • Om det har gått mer än två år sedan detta hände ska du specificera varför ärendet bör tas upp för behandling trots att det har gått så länge.

Skicka brevet per e-post eller post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller lämna in det på ett av myndighetens serviceställen. Använd krypterad e-post ifall du skickar brevet per e-post, så att dina personuppgifter och andra konfidentiella uppgifter krypteras. Välj [email protected] som mottagare för meddelandet.

Ladda ner blanketten

Skicka krypterad e-post

Myndighetens postadresser

Adresser och öppettider av serviceställen

Pris

Tjänsten är avgiftsfri.

Handläggningstid

Klagomålsärenden handläggs i den ordning de väcks. Vanligtvis handläggs klagomålsärenden inom 2–4 månader. Beroende på ärendets omfattning kan handläggningstiden vara kortare eller längre i enstaka fall.

En vanlig fråga

Finlands invånarantal 5 631 389