Finnish Authenticator-identifieringstjänsten

Finnish Authenticator är en identifieringstjänst för utländska medborgare, där man kan identifiera sig i finländska e-tjänster inom den offentliga förvaltningen, till exempel i Suomi.fi-fullmakter. Identifieringstjänsten är på engelska och kan endast användas i tjänster där identifieringssättet Finnish Authenticator används.

Finnish Authenticator är en applikation som laddas ner i mobiltelefonen som identifieringsverktyg. Med hjälp av applikationen identifierar sig personen när hen loggar in i e-tjänsterna.

Tjänsten kan användas av personer som är minst 18 år gamla och som saknar finländsk personbeteckning eller ett identifieringsverktyg, men som behöver identifiera sig i en finländsk e-tjänst. 

 

Tjänsten underlättar identifieringen av utländska kunder

Identifieringstjänsten Finnish Authenticator underlättar identifieringen och uträttandet av ärenden när personen inte kan uträtta ärenden ansikte mot ansikte och inte har någon finländsk personbeteckning eller ett identifieringsverktyg.

Finnish Authenticatori kan också användas för att uträtta ärenden för företagens och samfundens räkning. Den som representerar ett utländskt företag ska ansöka om de Suomi.fi-fullmakter som behövs.

Med hjälp av applikationen Finnish Authenticator identifierar sig kunden först på distans. Applikationen fungerar i fortsättningen som identifieringsverktyg för utländska kunder på samma sätt som bankkoder.  

Organisationen ansvarar för stödet till de klienter som använder Finnish Authenticator när stödet gäller uträttande av ärenden i organisationens tjänst. MDB ansvarar för kundstödet i anslutning till drifttagning och användning av identifieringsverktyget.

Läs mer

Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund
Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande

 

Identifieringstjänsten tas i bruk via Suomi.fi-identifikation

För att kunna använda tjänsten Finnish Authenticator krävs Suomi.fi-identifikation och användningstillstånd.

Finnish Authenticator har inte klassificerats för tillitsnivåer, såsom andra identifieringsverktyg som erbjuds via Suomi.fi-identifikation. Det är alltså inte ett verktyg för s.k. stark identifiering.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation
Identifieringsverktyg vid Suomi.fi-identifikation

 

Ett avtal ingås om användarrättigheter till Finnish Authenticator 

En överenskommelse om att använda tjänsten ingås med MDB. Avtalet gäller tills vidare. Avtalsmallen med bilagor finns nere på denna sida. 

Tjänsten kan tas i bruk avgiftsfritt om organisationen tidigare i sin e-tjänst har använt Katso-koder för identifiering av utlänningar som uträttar ärenden för företagets räkning.

Identifieringstjänsten är avgiftsbelagd för organisationer som inte tidigare har använt Katso-koder eller som har för avsikt att använda identifieringstjänsten direkt för personärenden. 
Kontakta oss via e-mail [email protected] för att ingå kontraktet.

 

 

Användning av tjänsten Finnish Authenticator 

I identifieringstjänsten Finnish Authenticator registrerar en utländsk person utlänningens identifikation (UID) åt sig och verifierar sin identitet med hjälp av applikationen Finnish Authenticator. 

I samband med den första identifieringen fotograferar personen passet eller det nationella identitetsbeviset samt tar ett fotografi av sig själv. Identifieringstjänsten bekräftar identiteten om personhandlingens uppgifter och bild motsvarar varandra. 

När en person först har registrerat sig som användare av Finnish Authenticator-tjänsten och tagit tjänsten i bruk kan han eller hon logga in i den finländska offentliga förvaltningens e-tjänst med användarnamnet, lösenordet och applikationens PIN-kod. En representant för ett utländskt företag ska också ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, varefter det är möjligt att uträtta ärenden i olika e-tjänster.

Om den elektroniska inledande identifieringen inte lyckas med applikationen kan identifieringsverktyget också beviljas via manuell tjänstemannabehandling. Identifieringen grundar sig då på en myndighetshandling som på ett tillförlitligt sätt styrker identiteten eller på en bestyrkt kopia av handlingen. 

  • I samband med distansregistreringen kan identiteten verifieras med pass. Om slutanvändaren är EU-medborgare eller medborgare i San Marino, Island, Liechtenstein, Norge, Storbritannien eller Schweiz, kan du alternativt använda identitetskort för att styrka identiteten. Körkort eller främlingspass duger inte för att styrka identiteten. 

Applikationen kan inte tas i bruk med ett finskt pass eller identitetskort. Identifieringsmetoden lämpar sig inte för utlandsfinländare som har en finländsk personbeteckning. Utlänningens identifikation (UID) kan inte kopplas till uppgifterna i befolkningsdatasystemet. 

Tjänsten Finnish Authenticator uppfyller för närvarande inte alla tillgänglighetskrav. En synskadad person kan inte självständigt ta i bruk applikationen.

Läs mer

Anvisningar för ibruktagande av tjänsten
Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande
Tillgänglighet för Finnish Authenticator Identification Service tjänst

 

Prissättning av tjänsten

För en organisation som använder Finnish Authenticator-tjänsten i sin e-tjänst som identifieringssätt kostar tjänsten

7,50 €/användare/år.

Som användare av tjänsten definieras den som tar i bruk identifieringssättet Finnish Authenticator för att uträtta ärenden i en viss e-tjänst. 

Identifieringarna debiteras inte separat.

Användarorganisationen ansvarar för kostnaderna för ibruktagandet av tjänsten, dvs. för drifttagningen av Suomi.fi-identifikation och upprätthållandet av integrationen i sin e-tjänst. Inga separata kostnader tas ut för drifttag-ning av identifieringstjänsten för utlänningar. 

Den organisation som tar i bruk tjänsten uppskattar det antagna antalet användare/år i samband med att avtalet ingås. Organisationer som använder identifieringssätt är skyldiga att följa upp sin egen användarmängd. Det verkliga antalet användare meddelas till MDB före faktureringen. Tjänsten faktureras i efterhand, som årsfakturering.

Läs mer

Prislista

 

Giltighet och tillhandahållande av tjänsten

Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar vi för produktionen av identifieringstjänsten och erbjuder också det stöd för slutanvändare som behövs. Tjänsten är tillgänglig 24/7/365. Eventuella uppdateringar och underhållsarbeten som kräver driftsavbrott ska om möjligt genomföras vid tidpunkter då olägenheten för slu-tanvändarna är liten. 

När registreringen har lyckats kan personen använda identifieringssättet i alla de e-tjänster där det är möjligt att identifiera sig med Finnish Authenticator-applikationen. Om identifieringsverktyget inte används övergår det till passivt läge efter 12 månader, men kan användas i fem år från föregående logghändelse. Om identifieringsverktyget inte används på fem år tas det ur bruk.  

Vid behov kan användaren av identifieringsverktyget sluta använda Finnish Authenticator genom att ta bort applikationen och begära att användarkontot tas bort via tjänstens självbetjäningswebbplats. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller tjänsten Finnish Authenticator med stöd av lagen. Produktionen av identifieringsverktyget grundar sig på lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

 

Uppgifter om kunden som förmedlas i samband med identifieringen

När en utländsk person identifierar sig i e-tjänsten förmedlar Suomi.fi-identifikationen följande uppgifter om användaren:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedatum
  • UID (identifikationskod)

Dessa uppgifter förmedlas om kunden även i fall där identifieringssättet används för att uträtta ärenden för ett företags räkning. 

Ulkomaisen käyttäjän tunniste (UID)

  • Identifikationen har tio tecken; nio siffror och ett kontrolltecken. 
  • Identifikationen börjar med fem eller sex. Identifikationer delas ut slumpmässigt från rummet 500000000X-699999999X. 
  • Kontrollbeteckningen räknas ut enligt samma princip som för personbeteckningen, dvs. genom att dividera det niosiffriga talet med 31.
  • Identifikationen är permanent, men innehåller inte uppgifter om användaren, dvs. man kan inte dra slutsatser om till exempel ålder, kön eller nationalitet. 

UID-koderna kan inte kontrolleras i ett externt register eller system, utan den organisation som använder tjänsten ansvarar själv för sina egna klienters uppgifter och för en eventuell kombination av de uppgifter som klienten uppgett i ett annat sammanhang.

Utlänningens identifikation (UID) sparas inte i befolkningsdatasystemet och kan inte kopplas till uppgifterna i befolkningsdatasystemet.