Dataskydd

Omsorgsfull behandling av personuppgifter utgör grunden för all verksamhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Behandlingen av personuppgifter baserar sig i regel på de uppgifter som vi enligt lagen är skyldiga att sköta. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tjänster i anslutning till befolkningsdatasystemet, certifikattjänster och Suomi.fi-tjänster. Våra register som innehåller viktiga personuppgifter är befolkningsdatasystemet, registret över förmynderskapsärenden och registret över äktenskapsförordsärenden. Det viktigaste användningsändamålet för våra register är lagstadgad överlåtelse av uppgifterna i registren till myndigheter samt övriga organisationer som behöver uppgifterna.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samlar in och behandlar dina personuppgifter för dessa tjänster och register. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tjänsterna enligt bestämmelserna om behandling av uppgifter i speciallagstiftningen om tjänsten i fråga, i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i den nationella dataskyddslagen. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på de myndighetsuppgifter som fastställts för oss i lagen.

Du kan också läsa i dataskyddsbeskrivningarna för de olika tjänsterna eller registren om hur dina uppgifter behandlas i våra tjänster och när vi sköter våra uppgifter, samt om vilka rättigheter du har med anknytning till behandlingen av personuppgifter.

Befolkningsdatatjänster

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller vårt lands mest använda basregister, nämligen befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet innehåller aktuella uppgifter om finska medborgare och utländska personer som är varaktigt bosatta i Finland. Dessutom innehåller systemet information om byggnader, lägenheter och fastigheter. Syftet med befolkningsdatasystemet är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter. Via olika tjänster kan kunderna använda de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet.

Certifikattjänster

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller certifikattjänster för personidentifiering, signering och meddelandekryptering. Man kan också säkra riktigheten för en webbsida med ett tjänstcertifikat. Vi producerar certifikat-, register- och spärrtjänster, sköter registrering samt tillverkar och individualiserar kort som innehåller certifikat. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för att hela certifikatsystemet fungerar, också när det gäller de registrerare och tekniska leverantörer som vi anlitar.

Uppgifter som personer uppger i samband med ansökan om ett certifikat används endast för att tillhandahålla respektive tjänst. I samband med medborgarcertifikat behandlas uppgifterna av Polisens tillståndstjänst. Övriga personcertifikat, organisationscertifikat, certifikat för social- och hälsovården samt tillfälliga certifikat hämtas från organisationens registreringsställe.

Uppgifter som behandlas i samband med ansökan om certifikat sparas i utfärdarens register enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. Inga personuppgifter överlåts ur registret till utomstående parter, förutom i samband med myndigheternas övervakningsuppdrag. Om personen samtycker till det, sparas följande uppgifter i ett offentligt register i samband med personcertifikat: förnamn, efternamn och elektronisk kommunikationskod eller annan identifierande kod, som inte får vara en personbeteckning.

Certifikatverksamheten baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. De certifikat som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är betrodda tjänster enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) och verktyg för stark autentisering.

Mer information om tillhandahållandet av de certifikattjänster och användningen av personuppgifter finns i de allmänna anvisningarna för hantering av dataskydd och dataskyddsbeskrivningarna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På webbplatsen dvv.fi finns också information om till exempel dokument om certifikatpolicy.

Närmare information om uppgifter som samlas in i samband med medborgarcertifikat kan fås genom att kontakta [email protected].

Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänsten samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud.

Läs mer om Suomi.fi-tjänster för medborgare

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-webbtjänsten
  • Suomi.fi-meddelanden

Läs mer om Suomi.fi-tjänster för organisationer

  • Suomi.fi-servicedatalager
  • Suomi.fi-informationsled
  • Suomi.fi-serviceadministration

Finlands invånarantal 5 629 617