Certifikat och kort för social- och hälsovården

Certifikat och kort för social- och hälsovården

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar certifikatkort och certifikat för social- och hälsovården.

Cerfikatkort för social- och hälsovården är:

  • yrkeskort
  • personalkort
  • aktörskort.

Andra kort som vi beviljar är

  • tillfälliga kort som kan användas om certifikatkortet försvinner eller går sönder
  • testkort som används för att testa certifikatkort i olika system.
     

Yrkeskort

Du kan beställa ett yrkeskort om du är yrkesutbildad inom social- eller hälsovården. Förutsättningen är att du har en gällande yrkesrättighet i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register.

Om du beställer ditt första yrkeskort eller om ditt tidigare yrkeskort inte längre är giltigt, kan du besöka antingen den offentliga social- och hälsovårdens registreringsställe eller din organisations registreringsställe.

Du kan förnya yrkeskortet i tjänsten WebVartti med ditt nuvarande, giltiga yrkeskort. Kortet kan förnyas endast om det återstår högst 3 månader av giltighetstiden.

Yrkeskort för social- och hälsovården
 

Personalkort och aktörskort

Personalkortet är avsett för personer som arbetar inom social- och hälsovården, men som inte är yrkesutbildade personer inom branschen. Personalkort kan beställas till exempel för arkivarier som arbetar inom social- och hälsovården.

Aktörskortet är avsett för andra än organisationens egna anställda, till exempel konsulter.

Personal- och aktörskort beställs från den egna organisationens registreringsställe eller från ett offentligt registreringsställe som organisationen befullmäktigat.

Personal- och aktörskort för social- och hälsovården
 

Tillfälliga kort

Det tillfälliga kortet är avsett för tillfälligt bruk om certifikatkortet har kommit bort, gått sönder eller till exempel glömts hemma.

Ansökan om tillfälliga kort görs antingen vid ett offentligt registreringsställe eller vid den egna organisationens registreringsställe.

Tillfälligt kort
 

Testkort

Testkortet är i huvudsak avsett för systemleverantörer. Testkorten kan användas för att testa certifikatkortens tekniska funktioner, såsom inloggning i olika system. Testkorten innehåller inga verkliga personuppgifter och de kan endast användas i testsystemen.

Certifikatens testkort
 

Inrättande av ett registreringsställe för certifikatkort

En organisation kan inrätta ett eget registreringsställe där certifikatkort registreras.

För registrering, beställning och livscykelhantering av certifikatkort används Vartti-systemet. Bara registrerare som gått en registrerarutbildning kan använda

Vartti-systemet. Inrättande av ett registreringsställe för certifikatkort (på finska)
 

Anvisningar om certifikatkort för välfärdsområdet

Här hittar du aktuella anvisningar om välfärdsområdenas certifikatkort.

Anvisningar om certifikatkort för välfärdsområdet
 

Frågor i anslutning till yrkesrättigheter

Yrkesrätten för en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården bestämmer vilket slags yrkeskort som beställs till den yrkesutbildade personen. Studeranderätten och ändrade yrkesrättighetsuppgifter kan påverka beställningen av yrkeskortet.

Frågor i anslutning till yrkesrättigheter
 

Anvisningar för användning av certifikatkort

Rådgivningstjänsten ger stöd i fråga om användningen av certifikatkort. Ett bortkommet eller stulet kort ska spärras i spärrtjänsten.

Kontaktuppgifter till rådgivnings- och spärrtjänsterna för certifikatkort

Ett nytt certifikatkort ska aktiveras innan du kan använda det till exempel för att logga in på arbetsstationen eller systemen. Vid aktiveringen tar du certifikatet i bruk och skapar personliga koder för dig själv.

Aktivering och ibruktagande av certifikatkort

Om du har glömt PIN-koden, den har gått i lås eller måste bytas kan du byta den själv.

Byte av PIN-koder i olika situationer
 

Centrala länkar och guider

Guide för användning av certifikatkort för Social- och hälsovården (pdf)

Webvartti-instruktioner (pdf)

Skicka krypterad och digitalt signerad e-post med certifikat (pdf)

Gör så här

Inrättande av ett registreringsställe

Beställning av social- och hälsovårdskort med Vartti-systemet förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om man vill inrätta ett eget registreringsställe måste man dessutom genomgå MDB:s webbutbildning.

  1. Gör ett avtal om certifikatkort via e-tjänster. Avtalet ska undertecknas.
  2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen i att registrera social- och hälsovårdskorten (på finska). Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt. I slutet av registrerarutbildningen behöver ni beställa ett utbildningsbevis, som ska bifogas till registreraransökan i eTjänsten. Webbutbildningen finns tillsvidare endast på finska.
  3. Efter ni har fått registrerarrättigheterna kan ni beställa certifikatkort via Vartti-systemet.

Privata social- och hälsovårdsorganisationer ger oftast ett befintligt registreringsställe inom den offentliga social- och hälsovården fullmakt för beställning av personal- och aktörskort för social- och hälsovården. Anvisningar för fullmaktsgivandet finns på sidan Personal- och aktörskort för social- och hälsovården.

Ytterligare uppgifter och anvisningar kan ni vid behov fråga efter på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi

Finlands invånarantal 5 629 720