Certifikat och kort för social- och hälsovården

Certifikattjänsterna för hälsovården som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utgörs av en stödtjänst för KanTa-tjänsterna, som möjliggör pålitlig autentisering av anställda inom social- och hälsovården samt elektronisk signatur för patienthandlingar och läkemedelsrecept. En stark elektronisk autentisering av personer är en förutsättning för datasäkerheten i hälso- och sjukvårdens rikstäckande datasystemtjänster.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar aktivkorten och certifikaten avsedda för social- och hälsovårdens användning. Aktivkort för social- och hälsovården är:

  • yrkeskort
  • personalkort
  • aktörskort
  • reservkort
  • testkort, som lämpar sig för att testa olika tekniska funktioner

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster producerar servercertifikat för KanTa-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

Beställnings- och styrsystemet Vartti är avsett för registrering, beställning, produktion och livscykelhantering av certifikatkort och certifikat samt reservkort och deras tillfälliga certifikat inom hälsovården. Bara registrerare utbildade av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan använda Vartti. Vartti fordrar separata användarrättigheter.

Gör så här

Beställningen av personal- eller aktörskort förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och en webbutbildning. Om er organisation inom social- och hälsovården endast har yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i sin tjänst behöver organisationen inte ingå separata avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

1. Gör ett avtal om certifikatkort via e-tjänsten.

E-tjänster

2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen.

Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt.

3. Efter att ni gått utbildningen kan ni beställa certifikatkort via Vartti-systemet.

Ni kan vid behov fråga om mer information och be om anvisningar på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi