Certifikat och kort för social- och hälsovården

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar certifikatkorten och certifikaten avsedda för social- och hälsovårdens användning. Certifikaten för certifikatkort för social- och hälsovården används för tillförlitlig elektronisk identifiering av personer som arbetar inom social- och hälsovården i olika system. Dessutom undertecknas patienthandlingar och recept elektroniskt med certifikat.

En stark elektronisk autentisering av personer är en förutsättning för datasäkerheten i hälso- och sjukvårdens rikstäckande datasystemtjänster. Med hjälp av certifikatet styrks identiteten hos kortinnehavaren och riktigheten, integriteten och autenticiteten hos de uppgifter som ingår i certifikatet bekräftas.

Certifikatkort för social- och hälsovården är:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar utöver kortens certifikat även servercertifikat för Kanta-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan beställa ett yrkeskort vid vilket offentligt registreringsställe som helst eller själv förnya kortet i WebVartti-tjänsten. Anvisningar för beställning och förnyande av yrkeskort finns på sidan Yrkeskort för social- och hälsovården.

Personal- och aktörskort, reservkort, testkort och det första certifikatkortet beställs via registreringsställena. Registreringsställena använder Vartti-systemet för registrering, beställning och hantering av certifikatkort och certifikat inom social- och hälsovården. Bara registrerare som gått Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas registrerarutbildning kan använda Vartti-systemet.

Om det i er organisation endast arbetar yrkesutbildade personer som finns i Terhikki eller Suosikki kan de själva beställa ett yrkeskort från vilket offentligt registreringsställe som helst. Om det i er organisation förutom yrkesutbildade personer även arbetar annan personal ska personal- eller aktörskort för social- och hälsovården beställas till dem. Med övrig personal avses till exempel mottagningssekreterare eller IT-konsulter. Då behövs ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och eventuellt en fullmakt för ett registreringsställe. Närmare anvisningar finns på sidan Personal- och aktörskort för social- och hälsovården.

Gör så här

Inrättande av ett registreringsställe

Beställning av social- och hälsovårdskort med Vartti-systemet förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om man vill inrätta ett eget registreringsställe måste man dessutom genomgå MDB:s webbutbildning.

  1. Gör ett avtal om certifikatkort via e-tjänster. Avtalet ska undertecknas.
  2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen i att registrera social- och hälsovårdskorten (på finska). Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt. I slutet av registrerarutbildningen behöver ni beställa ett utbildningsbevis, som ska bifogas till registreraransökan i eTjänsten. Webbutbildningen finns tillsvidare endast på finska.
  3. Efter ni har fått registrerarrättigheterna kan ni beställa certifikatkort via Vartti-systemet.

Privata social- och hälsovårdsorganisationer ger oftast ett befintligt registreringsställe inom den offentliga social- och hälsovården fullmakt för beställning av personal- och aktörskort för social- och hälsovården. Anvisningar för fullmaktsgivandet finns på sidan Personal- och aktörskort för social- och hälsovården.

Ytterligare uppgifter och anvisningar kan ni vid behov fråga efter på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi

Finlands invånarantal 5 627 124