Certifikat och kort för social- och hälsovården

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar certifikatkorten och certifikaten avsedda för social- och hälsovårdens användning. Certifikaten för certifikatkort för social- och hälsovården används för tillförlitlig elektronisk identifiering av personer som arbetar inom social- och hälsovården i olika system. Dessutom undertecknas patienthandlingar och recept elektroniskt med certifikat.

Störningen i inloggning med certifikatkort för social- och hälsovården har åtgärdats

Störningen som upptäcktes i certifikatkort för social- och hälsovården har åtgärdats. På grund av störningen visades en del av certifikatkorten felaktigt spärrade i certifikatsökning, certifikatens testtjänst eller andra system.

På grund av störningen misslyckades inloggning i systemen och signering av elektroniska recept i en del av inloggnings- och signeringsförsöken mellan måndag kväll 17.4.2023 och tisdag förmiddag 18.4.2023.

Det var fråga om en teknisk störning, som påverkade flera system inom social- och hälsovården. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har åtgärdat störningen och alla system fungerar normalt igen. Störningen har också kunnat påverka användning av organisationskort.

Gör så här

Om störningen inte åtgärdas automatiskt, vi rekommenderar att du startar om datorn.

Vi ber om ursäkt för det besvär som störningen orsakat.

Mer information: Medborgarrådgivning, tel. 0600 96160 (öppet mån-fre 8.00–21.00 och lör 9.00–15.00)

En del av yrkeskort för social- och hälsovården ska förnyas – på grund av ett tillverkningsfel är det inte möjligt att underskriva recept med yrkeskort

Vi har märkt ett tillverkningsfel i en del av yrkeskorten. Certifikaten i de felaktiga korten saknar en identifikationskod för förskrivningsrätt (SV-nummer). Utan SV-numret går det inte att underskriva recept med yrkeskortet.

Tillverkningsfelet gäller yrkeskort som innehåller förskrivningsrätt och vars giltighetstid har börjat mellan 15.3.–13.4.2023.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar ett separat kundmeddelande till alla yrkeskortinnehavare, som felet berör.

Vi beklagar eventuella besvär. 

Läs mer »

En stark elektronisk autentisering av personer är en förutsättning för datasäkerheten i hälso- och sjukvårdens rikstäckande datasystemtjänster. Med hjälp av certifikatet styrks identiteten hos kortinnehavaren och riktigheten, integriteten och autenticiteten hos de uppgifter som ingår i certifikatet bekräftas.

Certifikatkort för social- och hälsovården är:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar utöver kortens certifikat även servercertifikat för Kanta-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan beställa ett yrkeskort vid vilket offentligt registreringsställe som helst eller själv förnya kortet i WebVartti-tjänsten. Anvisningar för beställning och förnyande av yrkeskort finns på sidan Yrkeskort för social- och hälsovården.

Personal- och aktörskort, reservkort, testkort och det första certifikatkortet beställs via registreringsställena. Registreringsställena använder Vartti-systemet för registrering, beställning och hantering av certifikatkort och certifikat inom social- och hälsovården. Bara registrerare som gått Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas registrerarutbildning kan använda Vartti-systemet.

Om det i er organisation endast arbetar yrkesutbildade personer som finns i Terhikki eller Suosikki kan de själva beställa ett yrkeskort från vilket offentligt registreringsställe som helst. Om det i er organisation förutom yrkesutbildade personer även arbetar annan personal ska personal- eller aktörskort för social- och hälsovården beställas till dem. Med övrig personal avses till exempel mottagningssekreterare eller IT-konsulter. Då behövs ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och eventuellt en fullmakt för ett registreringsställe. Närmare anvisningar finns på sidan Personal- och aktörskort för social- och hälsovården.

Gör så här

Inrättande av ett registreringsställe

Beställning av social- och hälsovårdskort med Vartti-systemet förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om man vill inrätta ett eget registreringsställe måste man dessutom genomgå MDB:s webbutbildning.

  1. Gör ett avtal om certifikatkort via e-tjänster. Avtalet ska undertecknas.
  2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen i att registrera social- och hälsovårdskorten (på finska). Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt. I slutet av registrerarutbildningen behöver ni beställa ett utbildningsbevis, som ska bifogas till registreraransökan i eTjänsten. Webbutbildningen finns tillsvidare endast på finska.
  3. Efter ni har fått registrerarrättigheterna kan ni beställa certifikatkort via Vartti-systemet.

Privata social- och hälsovårdsorganisationer ger oftast ett befintligt registreringsställe inom den offentliga social- och hälsovården fullmakt för beställning av personal- och aktörskort för social- och hälsovården. Anvisningar för fullmaktsgivandet finns på sidan Personal- och aktörskort för social- och hälsovården.

Ytterligare uppgifter och anvisningar kan ni vid behov fråga efter på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi