Registrering av lag som tillämpas på ett förmögenhetsförhållande

Ett avtal genom vilket makarna har valt att en främmande stats lag ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena i äktenskapet ska registreras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

På makars förmögenhetsförhållande tillämpas i regel lagen i det land i vilket båda makarna har tagit hemvist efter att de ingått äktenskap.

Till lag som tillämpas på makars förmögenhetsförhållande kan med avtal i vissa fall förordnas lagen i till exempel den stat där en eller båda makarna har hemvist eller vars medborgare en av makarna är då avtalet ingås.
 
Om makarna har hemvist i Finland ska formkraven i äktenskapslagen iakttas.

Ett avtal genom vilket makarna har förordnat att en främmande stats lag ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena dem emellan kan inte åberopas mot makes borgenär i det fall att makarna är bosatta eller har hemvist i Finland, om inte avtalet har lämnats in för registrering till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Frågor som berör valet av vilken lag som ska tillämpas på makars förmögenshetsförhållande är många gånger mycket komplicerade och det lönar sig att vända sig till en jurist som känner till internationell rätt

Gör så här

  • Fyll i ansökan för registrering av lag som tillämpas på ett förmögenhetsförhållande

Ansökan för registrering av avtalet

  • Skicka ansökan jämte det ursprungliga avtalet om vilken lag som ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena i äktenskapet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Dokumentet skickas i första hand per post. Du kan inte skicka in avtalet per e-post, eftersom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behöver det ursprungliga avtalet för registrering.

Minneslista

  • Ett avtal om vilken lag som ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena i äktenskapet ska ingås skriftligen och det ursprungliga avtalet ska skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering. Det ursprungliga dokumentet returneras efter registreringen.
  • Vi rekommenderar att du kontaktar en jurist för att ta reda på vilka formkrav som ska iakttas.

Pris

Från och med 1.1.2021: 55 €

Från och med 1.1.2022: 65 €

Kontakta oss

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen