Begränsning av huvudmannens handlingsbehörighet 

Förordnandet av en intressebevakare är oftast ett tillräckligt sätt att trygga intressena för en person som är i behov av intressebevakning. En persons handlingsbehörighet kan begränsas främst när hen på grund av sin sjukdom aktivt och i strid med sina intressen försöker skada sin ekonomiska ställning, till exempel genom att skänka bort egendom eller ta skulder. Enbart förordnande av en intressebevakare räcker alltså inte i dessa situationer för att trygga huvudmannens intressen.  

Hur kan man begränsa en persons handlingsbehörighet? 

Handlingsbehörigheten begränsas alltid på lindrigast möjliga sätt. 

1) Huvudmannen och intressebevakaren agerar tillsammans 

Tingsrätten kan bestämma att 

  • personen endast kan vidta vissa åtgärder – till exempel ta en skuld – tillsammans med sin intressebevakare, eller att 
  • personen endast kan fatta beslut som gäller viss egendom tillsammans med sin intressebevakare. 

Med hjälp av dessa begränsningar kan man effektivt säkerställa till exempel att egendom som är viktig med tanke på personens försörjning – till exempel en bostad eller en gårdsbruksenhet – förblir i personens ägo.  

2) Endast intressebevakaren får agera 

Om den ovan nämnda begränsningen med tanke på skyddet av personen inte är ändamålsenlig eller tillräcklig, kan tingsrätten däremot bestämma att 

  • personen inte har behörighet att utföra vissa åtgärder eller 
  • personen inte har rätt att fatta beslut som gäller viss egendom. 

I allmänhet leder denna begränsning till att personen inte har rätt att ta skulder. Efter förordnandet kan endast intressebevakaren vidta de åtgärder som avses i förordnandet och förvalta den egendom som specificeras i förordnandet på huvudmannens vägnar. 

Om intressebevakarens uppgifter för en person med begränsad handlingsbehörighet inte omfattar de ärenden som personen på grund av begränsningen inte längre själv kan besluta om, förordnar tingsrätten samtidigt en intressebevakare för dessa ärenden. 

När kan man begränsa en persons handlingsbehörighet? 

En persons handlingsbehörighet kan begränsas antingen i samband med att en intressebevakare förordnas eller separat när en intressebevakare redan tidigare har förordnats för henom. 

Beslut om begränsning av en minderårigs handlingsbehörighet kan fattas efter det att hen har fyllt 17 år. Begränsningen inleds dock först när personen fyller 18 år. 

Hur länge gäller begränsningen? 

Begränsningen av handlingsbehörigheten gäller tills vidare eller för den tid som anges i beslutet. Begränsningen eller dess giltighetstid kan ändras på grund av förändrade förhållanden. Begränsningen ska upphävas när den inte längre är nödvändig. 

3) Som sista utväg kan tingsrätten förklara en person omyndig 

Tingsrätten kan som sista och yttersta åtgärd förklara en person omyndig, men endast i sådana fall där begränsningen av handlingsbehörigheten inte räcker till för att skydda henom. En omyndig person har endast rätt att vidta åtgärder av ringa betydelse, såsom besluta om användningen av de disponibla medel som intressebevakaren gett henom. En omyndig person kan dock inte till exempel öppna en telefonanslutning eller sälja en bil som hen äger. Sådana ekonomiska ärenden och ärenden som gäller den omyndige personens egendom och som är större än ringa betydelse sköts av intressebevakaren. 

En omyndig person kan dock alltid besluta om ärenden som gäller sin person om hen förstår sakens betydelse: Hen kan till exempel ansöka om pass eller göra en anmälan om ändring av sitt namn. Om en omyndig person inte förstår betydelsen av ett ärende som gäller sin person, kan intressebevakaren avgöra ärendet för hens räkning, om tingsrätten har bestämt det. Intressebevakaren kan dock aldrig på sin huvudmans vägnar besluta om ett ärende som är av särskilt personlig karaktär. Intressebevakaren kan alltså inte på huvudmannens vägnar till exempel ingå äktenskap, erkänna faderskap eller upprätta testamente, intressebevakningsfullmakt eller äktenskapsförord. 

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 813