Rösträttsregister

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar för varje val senast onsdagen sex veckor före valdagen ett rösträttsregister vars uppgifter samlas ur befolkningsdatasystemet. I registret upptas de röstberättigades uppgifter sådana de är i befolkningsdatasystemet fredagen kl. 24 sju veckor före valdagen.

Rösträttsregistret utgör en del av valdatasystemet, i vilket man infört bland annat uppgifter om röstningsställena på valdagen samt om förhandsröstningsställena och -tiderna såväl i Finland som utomlands.

Finlands invånarantal 5 634 472