Spärrmarkering

Spärrmarkering är en exceptionell åtgärd som begränsar utlämnandet av dina adressuppgifter ur befolkningsdatasystemet. När du har en spärrmarkering kan uppgifter om din adress och hemkommun endast lämnas ut till sådana myndigheter som får behandla uppgifter som omfattas av spärrmarkering.

Gör så här

1. Bekanta dig med förbud mot utlämning av uppgifter

Bekanta dig först med andra förbud mot utlämning av uppgifter. Kontrollera på sidan Personuppgifter i Suomi.fi-webbtjänsten om du har anmälningspliktiga förbud mot utlämning av uppgifter. Innan du ansöker om spärrmarkering ska du överväga om dessa förbud mot utlämning av uppgifter är tillräckliga.

2. Skaffa handlingar som bekräftar hotet.

Sådana är till exempel en brottsanmälan, ett domstolsbeslut eller arbetsgivarens utredning om det hot som yrket medför, om du ansöker om spärrmarkering på grund av ditt yrke. Du måste skaffa fram handlingarna själv, eftersom vi inte kan skaffa dem åt dig.

3. Gör ansökan om spärrmarkering.

Gör ansökan med webblanketten. Motivera vilket hot du utsätts för och hur sannolikt det är. Bifoga handlingar som bekräftar hot. Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat för att använda webblanketten. 

Webblankett 

Om du med samma ansökan också ansöker om spärrmarkering

  • för en myndig person, bifoga personens samtycke

  • för en minderårig, bifoga vårdnadshavarnas samtycke. 

Kan du inte uträtta ditt ärende på nätet? 

Fyll i ansökan om spärrmarkering. Motivera vilket hot du utsätts för och hur sannolikt det är.
Om du med samma ansökan också ansöker om spärrmarkering 

  • för en myndig person, ska ansökan innehålla personens underskrift

  • för en minderårig, ska ansökan innehålla vårdnadshavarnas underskrifter. 

4. Lämna in ansökan och de bifogade handlingarna till oss på något av följande sätt:

Att avlägsna en spärrmarkering

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected].

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 915

Finlands invånarantal 5 627 124