Ansökan eller återkallelse av spärrmarkering

Om du har befogad orsak att misstänka att din eller din familjs hälsa eller säkerhet är hotad kan en spärrmarkering göras för dig och din familj i befolkningsdatasystemet. Spärrmarkeringen kan också återkallas.

En spärrmarkering är en sällsynt säkerhetsåtgärd genom vilken man begränsar utlämnandet av uppgifter gällande personens adress, bostadsort och hemkommunsuppgifter ur befolkningsdatasystemet till sådana myndigheter som har rätt att behandla uppgifter som omfattas av spärrmarkeringen. Spärrmarkeringen gäller inte andra eventuella personregister som innehåller adressuppgifter.

En spärrmarkering kan sökas av en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad. Sådana situationer kan vara till exempel situationer där ett vittne behöver skyddas, situationer av familjevåld eller situationer där en person har ett sådant yrke att han eller hon regelbundet utsätts för allvarligt hot om fysiskt våld.

För ansökan om spärrmarkering ska en skriftlig ansökan med tydliga motiveringar om det konkreta hotet mot sökanden och hur sannolikt det är lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndiga personer undertecknar själva ansökan medan vårdnadshavarna tillsammans undertecknar en minderårig persons ansökan. Handlingar som bevisar hotet ska bifogas till ansökan.

I befolkningsdatasystemet kan man registrera en kontaktadress som inte omfattas av begränsningarna av utlämnande av spärrmarkering för kunden. Tack vare adressen kan personen som beviljats spärrmarkering kontaktas. Kontaktadressen ska vara en adress som inte avslöjar uppgifter om var personen bor (till exempel en postboxadress).

Gör så här

  • Fyll i ansökan där du motiverar behovet av spärrmarkering och dess sannolikhet.
  • Bifoga bilagor som kan verifiera hotet till ansökan och lämna in ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  
  • Du kan skicka ansökan per post eller lämna in den på servicestället.
  • Använd krypterad e-post om d skickar ansökan per e-post.
  • Du kan meddela din kontaktadress i tjänsten Lomake.fi. Kontaktadressen kan till exempel vara ett postbox eller en adress till en bekant. Adressen får inte avslöja var du befinner dig.

Registrering av kontaktadress

Minneslista

  • Ansökan om spärrmarkering kräver en skriftlig ansökan.
  • Skaffa handlingar som bekräftar hotet som bilaga till ansökan.
  • Kontrollera att du har undertecknat ansökan och att du har de samtycken som behövs (till exempel av myndiga sökanden i samma ansökan och av ett minderårigt barns andra vårdnadshavare).

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefonnummer 0295 536 411

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen