Spärrmarkering

Spärrmarkering är en exceptionell åtgärd som begränsar utlämnandet av dina adressuppgifter ur befolkningsdatasystemet. När du har en spärrmarkering kan uppgifter om din adress och hemkommun endast lämnas ut till sådana myndigheter som får behandla uppgifter som omfattas av spärrmarkering.

Vilka register omfattas av spärrmarkeringen?

Spärrmarkeringen gäller endast befolkningsdatasystemet och Traficoms trafik- och transportregister. Förbudet omfattar inte andra myndigheters eller organisationers personregister som innehåller adressuppgifter, såsom Patent- och registerstyrelsens handelsregister. I dessa syns alltså dina uppgifter trots spärrmarkeringen.

När kan jag och min familj få en spärrmarkering? 

Vi registrerar en spärrmarkering om du har grundad och uppenbar anledning att misstänka att din eller din familjs hälsa eller säkerhet är hotad. Sådana hotsituationer är till exempel situationer med familjevåld eller om du har ett yrke där du kan råka ut för hot om allvarligt fysiskt våld.

Hur länge är spärrmarkeringen i kraft?

När vi registrerar en spärrmarkering för första gången gäller den i högst fem år. Därefter kan man be att giltighetstiden förlängs med två år åt gången. Om du ansöker om förlängning av spärrmarkeringen ska du motivera din ansökan lika noggrant som när du ansöker om den för första gången. 

En spärrmarkering kan gälla tills vidare endast av särskilda skäl.
 

Gör så här

1. Fyll i ansökan om spärrmarkering. Motivera vilket hot du utsätts för och hur sannolikt det är.
Om du med samma ansökan också ansöker om spärrmarkering 

  • för en myndig person, ska ansökan innehålla personens underskrift
  • för en minderårig, ska ansökan innehålla vårdnadshavarnas underskrifter. 

2. Skaffa handlingar som bekräftar hotet. Sådana är till exempel en brottsanmälan, ett domstolsbeslut eller arbetsgivarens utredning om det hot som yrket medför, om du ansöker om spärrmarkering på grund av ditt yrke. Du måste skaffa fram handlingarna själv, eftersom vi inte kan skaffa dem åt dig.

3. Lämna in ansökan och de bifogade handlingarna till oss på något av följande sätt:

  • Med krypterad e-post. Ange vaes[email protected] som mottagare för den krypterade e-posten. 
  • Genom att föra eller posta dem till vilket av våra serviceställen som helst.

Att avlägsna en spärrmarkering

Jag är myndig och vill avlägsna min spärrmarkering.

Du kan själv avlägsna spärrmarkeringen direkt på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi
Om du inte kan avlägsna förbudet elektroniskt, kan du personligen besöka vårt serviceställe eller per e-post eller brev begära att förbudet upphävs. Observera att det då tar längre tid att avlägsna spärrmarkeringen.

Jag är vårdnadshavare till ett minderårigt barn och vill avlägsna mitt barns spärrmarkering.

En minderårig kan inte själv avlägsna en spärrmarkering. Vårdnadshavarna begär att förbudet avlägsnas på den minderårigas vägnar. 

Båda vårdnadshavarna ska begära att förbudet avlägsnas i Suomi.fi-tjänsten under ”Registrering av kontaktadress i samband med spärrmarkering eller avlägsnande av spärrmarkering”.

Om ni inte kan avlägsna förbudet elektroniskt, kan ni personligen besöka vårt serviceställe eller per e-post eller brev begära att förbudet upphävs. Observera att det då tar längre tid att avlägsna spärrmarkeringen.
 

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected].

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 915