Spärrmarkering

Om en person har befogad orsak att misstänka att hans eller hans familjs säkerhet är hotad, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på begäran av personen besluta att hans hemkommun- och personuppgifter inte får utges från befolkningsdatasystemet till någon annan än behöriga myndigheter.

Vi förutsätter att den som söker om spärrmarkering lämnar in en skriftlig ansökan jämte motiveringar. I vissa fall kan det också räcka med ett personligt besök på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdat. Ett beslut om spärrmarkering gäller första gången högst fem år. Spärrmarkeringen kan förlängas med två år i sänder.

Spärrmarkering och utlämning av adressuppgifter

När en person har en s.k. spärrmarkering överlåts hans adress i många fall inte ens till myndigheterna. De myndigheter som får kontaktuppgifter om personen i sina datasystem får också meddelande om spärrmarkeringen.

I den nya lagen om myndigheters offentliga verksamhet fastställs även en liknande utgivningsbegränsning. Sekretessen gäller emellertid då endast den myndighet till vilken personen har inlämnat anhållan om att förbjuda utgivning av sina uppgifter.

Meddelande om kontaktadress 

En person som beviljats spärrmarkering kan meddela en kontaktadress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för införande i befolkningsdatasystemet. Utlämningsbegränsningarna i anslutning till spärrmarkeringen gäller inte kontaktadressen, vilket gör det möjligt även för andra aktörer än myndigheter att vid behov ta kontakt med personen som fått spärrmarkeringen. Kontaktadressen är en annan sak än den postadress som införs i befolkningsdatasystemet och som omfattas av utlämningsbegränsningarna i anslutning till spärrmarkeringen.
 
Kontaktadressen kan vara exempelvis en postboxadress, arbetsplatsens adress eller någon annan motsvarande adress som inte avslöjar exakta uppgifter om personens boende. Anmälaren är själv ansvarig för att han eller hon kan ta emot postförsändelser till kontaktadressen.

Kontaktadressen kan lämnas till alla parter som behöver den, om inte personen har anmält förbud mot utlämning av uppgifter som också gäller kontaktadressen (förbud mot direktreklam, förbud mot utlämning av kontaktuppgifter, förbud mot uppdatering av kundregister, personmatrikelförbud och släktforskningsförbud). Utlämningsförbuden kan anmälas samtidigt som kontaktadressen. Om personen redan har anmält sådana utlämningsförbud, gäller de automatiskt också kontaktadressen. Förbuden gäller tills vidare och de kan avlägsnas i önskad omfattning.

Kontaktadressen träder i kraft när den har antecknats i befolkningsdatasystemet och gäller högst till dess att spärrmarkeringen går ut. Kontaktadressen kan ändras under spärrmarkeringens giltighetstid. Då man ansöker om fortsättning på spärrmarkeringen, ska kontaktadressen meddelas på nytt.

Kontaktadressen kan anmälas till befolkningsdatasystemet med en elektronisk blankett (kräver identifiering) i tjänsten Suomi.fi eller vid ett personligt besök hos närmaste Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin  

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 220

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Finlands invånarantal 5 544 514