ÄRENDEHANTERINGSSYSTEMET ELSA

Elsa är ett ärendehanteringssystem där man behandlar ärenden enligt lagen om för- och efternamn som inkommit till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som myndigheten själv anhängiggjort, ärenden enligt lagen om förmyndarverksamhet, ärenden enligt lagen om intressebevakningsfullmakt samt beställningar av intyg jämte behandlingsskeden enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Systemet an-vänds också som hjälpmedel för övervakning av intressebevakarnas verksamhet. I fråga om utlämnande av uppgifterna i systemet tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.