ELSA-asiankäsittelyjärjestelmä

Elsa on asiankäsittelyjärjestelmä, jossa käsitellään Digi- ja väestötietovirastoon saapuneita ja viraston itsensä vireille panemia etu- ja sukunimilain mukaisia asioita, holhoustoimesta annetun lain mukaisia asioita, edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain mukaisia asioita sekä väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain mukaisia todistustilauksia käsittelyvaiheineen. Järjestelmää käytetään myös apuvälineenä edunvalvojien toiminnan valvontaan. Järjestelmän tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään.