Kokonaisarkkitehtuurityön tuki 

Digi- ja väestötietovirasto tukee julkishallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä muun muassa yhteisillä ohjeilla ja menetelmäkuvauksilla.

Kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista, strategian toimeenpanoa, toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä, muutosten ja monimutkaisuuden hallintaa, digitalisaation hallittua hyödyntämistä sekä yhteentoimivuutta. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kysy lisää kokonaisarkkitehtuurityön tuesta osoitteesta [email protected].

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

Tiedonhallintalain tultua voimaan 1.1.2020 päättyivät julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa (634/2011) viranomaisille säädettyjen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja kuvaamista koskevat velvollisuudet. Vastaavassa ajankohdassa päättyi myös aikaisemmin julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisen JHS-järjestelmän ja siihen sisältyneiden kokonaisarkkitehtuurisuositusten voimassaolo.

Kokonaisarkkitehtuurityössä voidaan edelleen hyödyntää kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v. 2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla voi mallintaa sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellisella tasolla ja neljästä eri näkökulmasta.

Katso visuaalinen kaavio arkkitehtuurikuvauksista tai lue tekstimuodossa alta.

Koulutusta kokonaisarkkitehtuuriin

Digi- ja väestötietovirasto on toteuttanut verkkokoulutuksia kokonaisarkkitehtuurista. eOppivasta löytyy kaksi koulutusta, joista ensimmäinen on johdanto kokonaisarkkitehtuuriin. Toisessa koulutuksessa näytetään, miten kuvauksia voi tehdä käytännössä tietokantapohjaisella kuvausvälineellä. Tietokantaan kuvatut elementit kuvataan vain kerran, minkä jälkeen ne ovat kaikkien kyseisessä kuvausympäristössä työskentelevien käytettävissä. 
 

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuuri-esimerkki-case

Julkisen hallinnon arkkitehtuurikilta on laatinut kokonaisarkkitehtuurista esimerkki-case-kuvauksen, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan julkisessa hallinnossa laadittuja arkkitehtuurikuvauksia sekä edistämään yhteentoimivuutta.

Casessa on kuvattu hyvinvointialueen kaksi palvelua, niihin liittyvät prosessit, palveluiden tuottamiseen tarvittavat tiedot ja sovellukset sekä teknologia.

Mallinnuskielenä kuvauksissa on käytetty ArchiMate 3.2:ta, suosituksen JHS179 mukaista kuvaustapaa (JHS179-suositus on edelleen soveltuvin osin käytössä eri organisaatioissa, vaikka JHS-suosituksia ei enää päivitetä), lisäksi tarkemmissa kuvauksissa on käytetty UML- ja BPMN-notaatioita. Casessa on hyödynnetty kokonaisarkkitehtuurisanastoa​​.

Casesta on tehty yhteenkokoava dokumentti, jossa on kuvauksista tiivistetty esitys. Tarkemmat kuvaukset ovat HTML-muodossa zip-tiedostossa.

Palautetta ja kehitysideoita voi lähettää osoitteeseen [email protected].

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa.

Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja palveluiden yhteentoimivuuden parantaminen. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ei korvaa muita toiminnan kehittämisen suunnittelumenetelmiä. Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kokonaisarkkitehtuurityön järjestelmällinen työ- ja menettelytapa, jonka avulla tunnistetaan, jäsennetään, suunnitellaan ja kuvataan kokonaisuuden rakenneosat ja niiden riippuvuudet. Tässä suosituksessa kuvattu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä perustuu suurelta osin kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1), joka on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suositus on suunnattu kokonaisarkkitehtuurista vastaaville tahoille.