Kokonaisarkkitehtuurityön tuki 

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tukee julkishallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä arkkitehtuurikillan toiminnan kautta. Arkkitehtuurikilta:

  • on julkisen hallinnon verkosto, jonka toiminta on arkkitehtien osaamisen yhdistäminen kansallisella tasolla 
  • on tiedonvaihtoa, oppien ja hyvien käytäntöjen jakamista eri toimijoiden ja toimialojen välillä.

DVV organisoi killan toiminnan vuosikellon mukaisesti. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 löytyy tästä.

Ajankohtaista arkkitehtuurikillassa

Suomi.fi kokonaisarkkitehtuurikehys tullaan julkaisemaan vuoden 2024 aikana ja käytännössä se tulee ajantasaistamaan lakkautetut JHS 179- ja JHS 198 -suositukset. Kevennetyn arkkitehtuurikehyksen kehittämisen perustana on em. suositusten lisäksi Togaf 10, suositus tiedonhallintamallista ja EU:n yhteentoimivuuden kehikko (European Interoperability Framework, EIF). Muut viitekehykset huomioidaan myös soveltuvin osin.

 

Tulevat tilaisuudet:

24.9.2024 klo 9.00–10.30 Arkkitehtuurikillan Q3/2024 tapaaminen - Kansainvälinen yhteistyö ja –standardit

Menneet tilaisuudet:

18.6.2024 Arkkitehtuurikillan Q2/2024 tapaaminen - Kyvykkyydet kokonaisarkkitehtuurissa

26.3.2024 Arkkitehtuurikillan Q1/2024 tapaaminen - Tiedonhallintamallin ylläpito- ja muutosvaikutusten arviointisuositukset

Kysy lisää kokonaisarkkitehtuurityön tuesta osoitteesta [email protected].

Lue lisää Kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä ja Kokonaisarkkitehtuuri esimerkki-casesta.

Koulutusta kokonaisarkkitehtuuriin

Digi- ja väestötietovirasto on toteuttanut verkkokoulutuksia kokonaisarkkitehtuurista. eOppivasta löytyy kaksi koulutusta, joista ensimmäinen on johdanto kokonaisarkkitehtuuriin. Toisessa koulutuksessa näytetään, miten kuvauksia voi tehdä käytännössä tietokantapohjaisella kuvausvälineellä. Tietokantaan kuvatut elementit kuvataan vain kerran, minkä jälkeen ne ovat kaikkien kyseisessä kuvausympäristössä työskentelevien käytettävissä. 
 

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -verkkokoulutus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa.

Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja palveluiden yhteentoimivuuden parantaminen. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ei korvaa muita toiminnan kehittämisen suunnittelumenetelmiä. Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kokonaisarkkitehtuurityön järjestelmällinen työ- ja menettelytapa, jonka avulla tunnistetaan, jäsennetään, suunnitellaan ja kuvataan kokonaisuuden rakenneosat ja niiden riippuvuudet. Tässä suosituksessa kuvattu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä perustuu suurelta osin kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1), joka on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suositus on suunnattu kokonaisarkkitehtuurista vastaaville tahoille.

JHS 152 Prosessien kuvaaminen ja JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) ovat saatavilla JHS-suositukset-sivulla. 

 

 

Suomen väkiluku 5 635 667