Äänioikeus

Äänioikeusikäisiä ovat ne, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. Valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä ovat asuinpaikasta riippumatta äänioikeutettuja kaikki äänioikeusikäiset Suomen kansalaiset.

Europarlamenttivaaleissa ovat äänioikeutettuja Suomen kansalaisten lisäksi ne EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet maistraatille haluavansa olla ainoastaan Suomessa äänioikeutettuja. Jos Suomen kansalainen ilmoittautuu äänioikeutetuksi jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa, hän ei voi äänestää Suomen ehdokkaita.

Kunnallisvaaleissa ja kunnallisissa kansanäänestyksissä ovat äänioikeutettuja ne, joilla on kotikunta Suomessa. Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja ovat EU:n jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset. Myös muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos he ovat asuneet vakinaisesti Suomessa yli kaksi vuotta.

Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus äänestää missä tahansa yleisessä kotimaisessa tai ulkomaisessa ennakkoäänestyspaikassa. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan väestötietojärjestelmään merkityn vakinaisen asuinpaikan mukaisessa äänestyspaikassa. Ulkomailla vakinaisesti asuva äänioikeutettu voi valtiollisissa vaaleissa äänestää vaalipäivänä viimeisen kotikuntansa eli väestökirjanpitokuntansa erikseen määräämässä äänestyspaikassa.

Äänioikeusilmoitus ennen vaaleja

Digi- ja väestötietovirasto postittaa kaikille äänioikeutetuille äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos henkilöllä on palvelu käytössään.

Ilmoituksessa kerrotaan ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikka sekä, missä kunnassa tai vaalipiirissä asetettuja ehdokkaita on oikeus äänestää.

Äänioikeusilmoitus lähetetään väestötietojärjestelmään rekisteröidyllä vakinaisen asuinpaikan osoitteella joko kotimaahan tai ulkomaille. Jos henkilölle ei ole rekisteröity vakinaista osoitetta, ilmoituskortti lähetetään postiosoitteella tai tilapäisellä osoitteella Suomeen tai ulkomaille.

Osoitteenmuutoksesta kannattaa ilmoittaa ulkomaillakin.

Kunnalliset kansanäänestykset

Kunnallista kansanäänestystä järjestettäessä kunnanhallitus ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle kansanäänestyksen toimittamisesta viimeistään 55 päivää ennen äänestyspäivää. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa viimeistään 30 päivää ennen äänestyspäivää äänestysluettelot kunnan keskusvaalilautakunnalle. Kunnan keskusvaalilautakunta postittaa kirjeäänestysasiakirjat äänioikeutetuille viimeistään 19 päivää ennen äänestyspäivää.