EU:n kansalaisaloite

Eurooppalainen kansalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline, jonka avulla vähintään miljoona Euroopan unionin äänioikeusikäistä kansalaista voi tehdä Euroopan komissiolle pyynnön säädösehdotuksen tekemiseksi asiasta, jossa komissio on toimivaltainen. EU:n kansalaisaloitejärjestelmää säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansalaisaloitteesta.

Vireillepano

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemiseksi sen ehdottajien eli järjestäjien on muodostettava kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä henkilöstä, jotka ovat vähintään seitsemän eri jäsenvaltion asukkaita. Toimikunnan jäsenten on oltava EU:n kansalaisia ja ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Kansalaistoimikunnan on nimettävä yksi edustaja ja yksi varaedustaja, jotka huolehtivat yhteydenpidosta toimikunnan ja EU:n toimielinten välillä.

Ennen kuin järjestäjät aloittavat kansalaisaloitetta koskevien tuenilmaisujen keruun, heidän on rekisteröitävä aloite Euroopan komissiossa. Komissio rekisteröi ehdotetun kansalaisaloitteen kahden kuukauden kuluessa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • kansalaistoimikunta on muodostettu ja yhteyshenkilöt on nimetty
  • ehdotettu kansalaisaloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus EU:n säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi
  • ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa
  • ehdotettu kansalaisaloite ei ole selvästi EU:sta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen unionin arvojen vastainen.

Tuenilmaisujen keruu

Aloitteen tueksi pitää kerätä vähintään miljoonan äänioikeusikäisen EU:n kansalaisen tuenilmaisu. Aloitteen allekirjoittajien lukumäärän on ylitettävä valtiokohtainen vähimmäismäärä vähintään seitsemässä EU:n jäsenvaltiossa.

Valtiokohtaiset allekirjoittajien vähimmäismäärät on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa kansalaisaloitteesta. Suomessa vähimmäismäärä on 9 750 allekirjoittajaa. Kaikki suomalaisten antamat tuenilmaisut huomioidaan kuitenkin tuenilmaisujen kokonaismäärää laskettaessa, vaikka valtiokohtaista vähimmäisrajaa ei saavutettaisi.

Tuenilmaisut tulee kerätä vuoden kuluessa aloitteen rekisteröimisestä Euroopan komissiossa. Keräämisessä on noudatettava EU:n henkilötietodirektiiviä ja sen nojalla annettuja kansallisia säännöksiä (Suomessa henkilötietolaki).

Tuenilmaisuja voi kerätä verkossa tai kirjallisina paperille. Verkossa tapahtuvaa keruuta varten on käytettävissä Euroopan komission tuottama ohjelmisto, mutta myös muun ohjelmiston käyttäminen on mahdollista. Kaikille verkkokeruujärjestelmille on kuitenkin haettava hyväksyntä sen valtion viranomaiselta, jossa verkkojärjestelmällä kerättyjä tuenilmaisuja säilytetään. Suomessa järjestelmät hyväksyy Viestintävirasto.

Paperilla kirjallisina kerättyjen tuenilmaisujen on noudatettava vahvistettua kaavaa.

Tuenilmaisun allekirjoittaneista Suomen kansalaisista on kerättävä sukunimi, täydellinen etunimi, syntymäaika, vakituinen asuinvaltio ja kansalaisuus. Tuenilmaisut ovat salassa pidettäviä, ja kansalaistoimikunta voi luovuttaa henkilötietoja vain tuenilmaisujen tarkastamisesta vastaavalle viranomaiselle.

Vireillepanijan tietosuojavelvoitteet

Tuenilmaisujen tarkastaminen

Kun allekirjoituksia on kertynyt vähintään miljoonalta henkilöltä, tuenilmaisut tulee toimittaa tarkastettavaksi viranomaisille siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuenilmaisun allekirjoittaja on tai jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien EU:n kansalaisten tuenilmaisujen allekirjoitusten tarkastamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Se tarkastaa verkossa kerätyt tuenilmaisut kokonaisuudessaan vertaamalla niiden tietoja väestötietojärjestelmään. Paperille kerättyjen tuenilmaisujen tarkastamisessa käytetään otantaa.

Tarkastuksen jälkeen jäsenvaltioiden viranomaiset antavat kansalaistoimikunnan edustajalle päätöksen tuenilmaisujen oikeellisuudesta. Mikäli tuenilmaisuja on kertynyt riittävä määrä, toimikunta voi toimittaa aloitteen Euroopan komissiolle. EU-kansalaisaloitteen tuenilmaisujen tarkastuksen ja lukumäärän vahvistuspäätöksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa se esittää oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä kansalaisaloitteesta sekä toimet, jotka se aikoo toteuttaa ja perustelut toteuttamiselle. Jos komissio ei aio toteuttaa toimia, se esittää perustelut niistä pidättymiselle.

Tarkemmat ohjeet EU:n kansalaisaloitteen tekemisestä löytyvät Euroopan komission julkaisemasta ohjeesta.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Otto Palmu, [email protected]

Tiedote

 

 

Suomen väkiluku 5 635 667