Ammattioikeuksiin liittyvät kysymykset

Valvira vastaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattioikeustietojen ylläpidosta Terhikki- ja Suosikki-rekistereissä.

Tarkemmat linkit Valviran rekisteröimistä

Toimikortteihin liittyvät kysymykset

Digi- ja väestötietovirasto vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluiden tuottamisesta. Sote-toimikorttien varmenteilla tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen tunnistaminen (sähköisen tunnistamisen varmenne) eri järjestelmissä. Tämän lisäksi varmenteella tehdään potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköinen allekirjoittaminen.

Varmenteen avulla varmennetaan varmenteenhaltijan henkilöllisyys sekä varmenteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, eheys ja alkuperäisyys.

Lisätietoja toimikortteihin liittyvistä kysymyksistä:

Henkilöt, joilla on kaksi tai useampia ammattioikeuksia

Henkilölle tilataan vain yksi ammattikortti, vaikka henkilöllä olisi kaksi tai useampia ammattioikeuksia.

Työnantaja määrittelee henkilön tehtävän mukaisen käyttöoikeusroolituksen ja pääsyn apteekki-, potilastieto- tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin. Käyttöoikeuksien määrittelyssä on huomioitava henkilön ammattioikeudet. Mikäli henkilö toimii kahden eri ammattioikeuden tehtävissä ja tarvitsee ammattivarmenteet, voidaan ammattivarmentaminen tehdä toimintayksiköiden käyttöoikeushallinnan kautta ja useita eri sote-ammattikortteja ei tarvita.

Ammattioikeuden voimassaolotieto Valviran ammattihenkilörekistereissä varmistetaan rekisteröintinumerolla. Voimassaolotieto julkaistaan rekisterin julkisessa tietopalvelussa ja haetaan teknisesti edellä mainittuihin järjestelmiin Valviran rooli- ja attribuuttipalvelusta.

Poikkeuksen yhden ammattikortin periaatteeseen tekevät vain ammattilaiset, joilla on sekä lääkärin että hammaslääkärin ammattioikeudet.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimii henkilöitä, joilla on sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattioikeuksia Valviran rekistereissä. Henkilö ei tarvitse kahta eri ammattikorttia, vaikka työskentelisi sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa ja myös näissä tilanteissa toimitaan yhden ammattikortin periaatteella.
 
Ammattihenkilön tunnistamisessa sekä käyttöoikeuksien tarkistuksessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät tekevät tarkistukset Terhikki- ja Suosikki-rekisterien rekisteröintinumeron perusteella. Rekisteröintinumero tehdään ammattilaiselle vain kerran eikä se muutu, vaikka ammattioikeudet muuttuisivat tai henkilölle tulisi uusia ammattioikeuksia. Lisäksi eri järjestelmissä on voitu asettaa erilaisia käyttöoikeusrooleja eri käyttäjille.

Ammattioikeuksien muuttuessa tilataan uusi ammattikortti

Henkilöllä tulee aina olla ajantasainen ammattikortti. Uusi kortti tilataan, jos ammattioikeus muuttuu ja uusi ammattioikeus halutaan kortille. Esimerkiksi sairaanhoitaja hakee uuden SOTE-ammattikortin, kun hänelle on myönnetty rajattu lääkkeenmääräämisen lisäoikeus.

Valvirassa rekisteröitävät opiskelijaoikeudet ja muuttuvat ammattioikeustiedot:

STM:n asetusmuutoksen myötä vastavalmistunut lääkäri / hammaslääkäri / farmaseutti säilyttää ns. opiskelijaoikeudet ja voi työskennellä ammattihenkilön tehtävissä maksimissaan 30 päivän ajan valmistumisen jälkeen tai enintään siihen asti, että Valvira myöntää laillistuksen.

DVV sulkee lääkäriksi / hammaslääkäriksi / farmaseutiksi laillistettujen ammattihenkilöiden opiskelijakorttien tai muihin edeltäviin ammattioikeuksiin liittyvät ammattivarmenteet heti laillistamisen jälkeen, koska opiskelijaoikeuksien voimassaolo päättyy laillistukseen. Tästä syystä henkilöiden täytyy hakea uusi ammattikortti lääkäri- / hammaslääkäri- / farmaseutti-ammattioikeudelle. Heille voidaan myöntää varakortti siihen asti, kunnes uusi ammattikortti ja tunnusluvut ovat saapuneet. Sama koskee myös lääketieteen opiskelijoita, joiden ammattioikeus "900, lääketieteen opiskelija (4 vuotta)" vaihtuu Terhikissä ammattioikeudeksi "901, lääketieteen opiskelija (5 vuotta)".

Valvirassa rekisteröitävien opiskelijaoikeuksien voimassaolo päättyy seuraavasti:

  1. ”Lääketieteen opiskelija 4 vuotta” -oikeus päättyy automaattisesti, kun opiskelijalle rekisteröidään  ”lääketieteen opiskelija 5 vuotta” -oikeus.
  2. Opiskelijaoikeus päättyy automaattisesti, kun valmistuneelle myönnetään laillistetun lääkärin/hammaslääkärin/farmaseutin oikeus.
  3. Opiskelijaoikeus päättyy automaattisesti, kun opintojen aloittamisesta on kulunut 10 vuotta.
  4. Opiskelijaoikeus päättyy automaattisesti, kun muu voimassaoloaika päättyy.
  5. Opiskelijaoikeus päättyy, jos opiskelija menettää valvonnan seurauksena oikeutensa.

Tieto oikeuksien päättymisestä siirtyy Valvirasta automaattisesti Digi- ja väestötietovirastoon, ja oikeuksiin liittyvä SOTE-ammattikortti menee sulkulistalle.

Lisätietoa opiskelijaoikeuksista Valviran verkkosivuilta.

 

Suomen väkiluku 5 629 543