Tietosuoja

Henkilötietojen huolellinen käsittely on Digi- ja väestötietoviraston toiminnan perusta. Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti lainsäädännössä meille määriteltyihin tehtäviin. 

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa väestötietojärjestelmään liittyviä palveluita, varmennepalveluita ja Suomi.fi-palveluita. Keskeisiä henkilötietoja sisältäviä rekistereitämme ovat väestötietojärjestelmän lisäksi holhousasioiden rekisteri ja avioehtoasioiden rekisteri, joiden merkittävin käyttötarkoitus on niissä olevien tietojen lakiin perustuva luovutus viranomaisille sekä muille tietoa tarvitseville organisaatioille.

Näitä palveluita ja rekistereitä varten Digi- ja väestötietovirasto kerää ja käsittelee henkilötietojasi. Palveluja tuottaessaan Digi- ja väestötietovirasto noudattaa sekä kyseistä palvelua koskevassa erityislainsäädännössä, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa Tietosuojalaissa vahvistettuja käsittelyn sääntöjä. Henkilötietojen käsittely perustuu laissa meille määriteltyihin viranomaistehtäviin.

Katso myös palvelu- tai rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet saadaksesi tietää, miten tietojasi käsitellään DVV:n palveluissa ja tehtävien hoidossa ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi.

Väestötietopalvelut

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää maamme eniten käytettyä perusrekisteriä, väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmä sisältää ajantasaiset tiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. Lisäksi järjestelmässä on tietoa rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. Väestötietojärjestelmää ylläpidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. Väestötietojärjestelmään päivitetyt tiedot ovat asiakkaiden käytettävissä erilaisten palveluiden kautta.

Varmennepalvelut

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa varmennepalveluita henkilön tunnistukseen, allekirjoitukseen tai viestin salaukseen. Myös verkkosivun oikeellisuus voidaan turvata palveluvarmenteen avulla. Palvelujamme ovat varmenne-, hakemisto- ja sulkupalveluiden tuottaminen, rekisteröinti sekä varmenteen sisältävän kortin valmistus ja yksilöinti. Väestörekisterikeskus vastaa koko varmennejärjestelmän toimivuudesta, myös käyttämiensä rekisteröijien ja teknisten toimittajien osalta.

Varmennetta hakiessaan henkilö antaa itsestään tietoja palvelun toteuttamista varten. Kansalaisvarmenteen hakemisen yhteydessä tietoja käsitellään Poliisin lupapalvelussa. Muut henkilövarmenteet, organisaatiovarmenne, sosiaali- ja terveydenhuollon varmenne sekä tilapäisvarmenteet haetaan organisaation rekisteröintipisteestä.  

Varmenteiden hakemisen yhteydessä käsiteltävät tiedot talletetaan tunnistamis- ja luottamuspalvelulaissa säädettyyn varmentajan rekisteriin, josta ei luovuteta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisten säädettyjä valvontatehtäviä. Henkilövarmenteiden osalta julkiseen rekisteriin talletetaan henkilön suostumuksella etunimi, sukunimi sekä sähköinen asiointitunnus tai muu yksilöivä tunnus, joka ei voi olla kuitenkaan henkilötunnus.

Varmennetoiminta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta. Digi- ja väestötietoviraston myöntämät varmenteet ovat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) mukaisia luottamuspalveluita ja vahvan sähköisen tunnistamisen välineitä.

Saat lisätietoja varmennepalveluiden tarjoamisesta ja siihen liittyvästä henkilötietojen käytöstä Digi- ja väestötietoviraston yleisistä tietosuojan käsittelyn ohjeista ja tietosuojaselosteista. Tämän lisäksi dvv.fi-sivustolla on tietoa esimerkiksi varmennepolitiikka-asiakirjoista.

Kansalaisvarmenteen hakemisen yhteydessä kerättävistä tiedoista voi kysyä osoitteesta: tietopalvelu.poliisihallitus(a)poliisi.fi.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi-palvelu kokoaa yhteen osoitteeseen kansalaiselle ja yritykselle suunnattua tietoa ja palveluja julkisen hallinnon palveluista. Palvelusta löytyy esimerkiksi viranomaisten sähköiset palvelut, lomakkeet ja kuntien palvelutarjonta.

Tutustu kansalaisen Suomi.fi-palveluihin

  • Suomi.fi-tunnistus
  • Suomi.fi-valtuudet
  • Suomi.fi-verkkopalvelu
  • Suomi.fi-viestit

Tutustu organisaatioiden Suomi.fi-palveluihin

  • Suomi.fi-palvelutietovaranto
  • Suomi.fi-palveluväylä 
  • Suomi.fi-palveluhallinta

Suomen väkiluku 5 634 472