Kartat

Kartat -palvelu on julkishallinnon yhteinen kartta- ja paikkatietojärjestelmäratkaisu. Organisaatiot voivat upottaa Kartat-palvelun omille sisäisille tai ulkoisille verkkosivuilleen ja siten luoda asiakkailleen karttapalveluja. Palveluun voi liittää myös omia ja paikkatietoinfrastruktuurin kautta saatavilla olevia paikkatietoja.

Kartat-palvelussa voi luoda karttoja, jotka ovat upotettavissa omille verkkosivuille ja joita voi hyödyntää asiointipalvelunsa karttakomponenttina.

Maanmittauslaitos ylläpitää palvelua ja vastaa sen ja siinä käytettävien työkalujen toiminnasta. Kartat-palveluun voidaan myös kytkeä asiakasorganisaation omia WMS-, WMTS- ja WFS-rajapintoja.

Kartat-palvelun käyttöönotto ei vaadi ohjelmointia. Palvelun tilaamisen jälkeen palvelu otetaan käyttöön luomalla Kartat-palvelussa käyttöön sopivia karttoja ja sen jälkeen upottamalla kartat organisaation verkkosivuille HTML-koodilla.

Loppukäyttäjät saavat nauttia visualisoidusta, yhtenäisestä asiointikokemuksesta Kartat-palvelussa tuotettujen karttojen ansiosta. Myös laaja kirjo viranomaisten tuottamia paikkatietoaineistoja on loppukäyttäjien saatavilla. Palvelun tuottamat kartat kaikkine toimintoineen ovat hyödynnettävissä myös mobiililaitteilla.

Kartat-palvelu on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten käyttöön. Yksityinen sektori voi hyödyntää palvelua ainoastaan silloin, mikäli sille on ulkoistettu jokin lakisääteinen tehtävä. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Toimikaa näin

Kartat-palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Hakekaa Maanmittauslaitokselta käyttölupaa palvelun käyttöön ja kirajutukaa tämän jälkeen verkossa olevaan palveluun. Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Kartat-palvelun käyttö on maksutonta. Palvelun käyttöönottoon ei liity merkittäviä kustannuksia.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden oikeudesta käyttää Kartat-palvelua säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

 

 

Suomen väkiluku 5 631 879