Työnhakuprosessiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Julkaisemme tiedot Digi- ja väestötietoviraston avoimista viroista Valtiolle.fi-palvelussa, joka on pääasiallinen kanava työhakemuksen jättämiselle. Valtiolle.fi-palvelussa keräämme valintaprosessin kannalta olennaisia tietoja, jotka hakija itse antaa hakemuksen jättämisen yhteydessä. Hakuprosessin päätyttyä laadimme vertailumuistion, jossa vertaillaan hakijoiden ansioita valtion virkamieslainsäädännön ja työmarkkinalaitoksen ohjeiden mukaisesti.

Hakemuksen voi myös jättää kirjaamoomme hakuilmoituksessa mainitulla tavalla.

Mitä tietoja Valtiolle.fi-palvelussa kerätään?

 • Henkilön yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, muu mahdollinen yksilöintitieto
 • Henkilön tiedot itsestään: koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito sekä muut työnhakuun ja virantäyttöön liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöön ja ajo-oikeuteen liittyvät tiedot
 • Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot

Hakemukset poistuvat Valtiolle.fi-palvelusta kolme kuukautta rekrytointiprosessin päättämisen jälkeen.

Digi- ja väestötietovirastossa rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994), arkistolaitoksen määräyksen (AL 16465/07.01.01.03.02/2016) ja viraston arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Mihin tietojen käsittely perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Digi- ja väestötietovirastoa koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi:

 • Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta
 • Virkamieslaki (750/1994) ja -asetus (971/1994)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • Työnhakijana sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
 • Pyrimme tällä kuvauksella tietosuojakäytännöistämme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Jos jokin osa henkilötietojen käsittelystä kuitenkin jää epäselväksi, voit esittää meille käsittelyä koskevia tarkentavia kysymyksiä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta

Oikeus oikaista tietoja

 • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.
 • Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
 • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi
 • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
 • yleisen edun vuoksi, tai
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi
 • jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu

Digi- ja väestötietoviraston virantäytössä ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Voit lähettää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Digi- ja väestötietoviraston kirjaamoon osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse 0295 536 000 (vaihde).

Suomen väkiluku 5 631 644