Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä

Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena.
Tietopalvelutoiminta perustuu lakiin. Väestötietojärjestelmä tehostaa merkittävästi julkisen sektorin toimintaa, koska viranomaisen ei tarvitse kerätä samoja tietoja ja jatkuvasti ylläpitää perustason väestötietoja omassa rekisterissään omana työnään.

Julkinen sektori on merkittävä taho väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitäjänä ja hyödyntäjänä, mutta väestötietojärjestelmää voidaan käyttää koko yhteiskunnan hyväksi – myös yritysten ja muiden yksityisten tahojen tarpeisiin. Väestötietojärjestelmän tiedoilla voidaan muun muassa pitää yritysten asiakasrekisterit ajan tasalla ja kohdentaa markkinointia sopiville kohderyhmille.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava yksityiselämän suojan, henkilötietojen suojan ja tietoturvallisuuden vaatimuksia sekä hyvää tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatapaa.

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista säädetään laissa.

Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä otetaan aina huomioon tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset.

Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä edellyttää pääsääntöisesti Digi- ja väestötietoviraston antamaa tietolupaa. Tietolupaa arvioitaessa Digi- ja väestötietovirasto selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja. Digi- ja väestötietovirasto myös valvoo väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttöä.

Usein kysytyt kysymykset

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät organisaatiot

Alla mainitut tahot huomioivat asiakasrekisterien päivityksissä ainakin vakinaiset asuinosoitteet ja niissä tapahtuneet muutokset. Väestötietojärjestelmään ilmoitettujen tilapäisten asuinosoitteiden ja erillisten postiosoitteiden käyttämistä suositellaan. Viime kädessä organisaatiot tekevät ratkaisut siitä, mitä osoitteita ne hyödyntävät toiminnassaan.

Asiakasrekisterinpäivityskielto estää osoitetietojen päivittämisen alla mainituille tahoille lukuun ottamatta sellaisia toimijoita, joilla on tietojen saantiin lakiin perustuva oikeus. Asiakasrekisterinpäivityskiellosta huolimatta osoitetiedot voidaan luovuttaa viranomaisille, oppilaitoksille, pankeille, vakuutusyhtiöille, perintätoimen harjoittajille ja Veikkaus Oy:lle. Osoitetietoja voidaan luovuttaa myös muille organisaatioille, joilla on tähän lakiperuste (esimerkiksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Digi- ja väestötietovirasto edellyttää, että tiedot saava organisaatio sitoutuu siihen, että asiakasrekisterin päivityskiellon alaisia osoitetietoja käytetään vain henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Asiakasrekisterin päivityskiellon alaisten osoitetietojen käyttö suoramarkkinointiin, massayhteydenottojen tekemiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin ei ole sallittua.

Suomen väkiluku 5 631 879