Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä 

Tiedonhallintalain tultua voimaan 1.1.2020 päättyivät julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa (634/2011) viranomaisille säädettyjen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja kuvaamista koskevat velvollisuudet. Vastaavassa ajankohdassa päättyi myös aikaisemmin julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisen JHS-järjestelmän ja siihen sisältyneiden kokonaisarkkitehtuurisuositusten voimassaolo.

Kokonaisarkkitehtuurityössä voidaan edelleen hyödyntää kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v. 2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla voi mallintaa sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellisella tasolla ja neljästä eri näkökulmasta.

Katso visuaalinen kaavio arkkitehtuurikuvauksista tai lue tekstimuodossa alta.