Kiinteistö-, rakennus- ja paikkatiedot

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään tiedot rakennuksista ja huoneistoista. Kiinteistötiedot väestötietojärjestelmään tuodaan suoraan Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmän paikkatiedot ovat laajasti hyödynnettävissä.

Kiinteistötiedot

Kiinteistötiedot tulevat suoraan Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä.

Rakennus- ja huoneistotiedot

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään tiedot rakennuksista ja huoneistoista. Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoja kutsutaan usein kansainvälisen käytännön mukaisesti rakennus- ja huoneistorekisteriksi (RHR). Rakennustietoja ylläpidetään ja tarkistetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.

Digi- ja väestötietovirasto antaa väestötietojärjestelmään rekisteröidyille rakennuksille pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) ja huoneistoille pysyvän huoneistotunnuksen (VTJ-PHT).

Tiedot rakennushankkeista saadaan kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää henkilöiden ja huoneistojen välisiä asumiseen liittyviä yhteystietoja. Yhteistyössä kuntien kanssa ylläpidämme erilaisia rakennusten tietojen muutoksia ja korjauksia sekä osoite- ja äänestysaluetietoja.

Kiinteistörekisteriviranomaiset, Maanmittauslaitos ja kunnat, vastaavat rakennusten sijoittumisesta oikeille kiinteistöille.

Yritys- ja yhteisötunnuksia päivitetään väestötietojärjestelmään säännöllisin väliajoin.

Pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT)

Pysyvä rakennustunnus yksilöi rakennuksen ja se säilyy rakennuksella koko rakennuksen elinkaaren ajan. Löydät tunnuksen kiinteistöverotuspäätöksestäsi.

Pysyvä rakennustunnus koostuu 10 merkkistä: alussa on 9 numeroa ja viimeinen merkki on joko kirjain tai numero. Tunnus alkaa aina 1:llä. Esim. 100012345A

Tunnusta hyödynnetään rakennuksen tunnistetietona yhteiskunnassa tietojärjestelmien ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa.

 

Pysyvä huoneistotunnus (VTJ-PHT)

Pysyvä huoneistotunnus yksilöi rakennuksen huoneiston ja se säilyy huoneistolla koko huoneiston elinkaaren ajan.

Pysyvän huoneistotunnus koostuu 10 merkkistä: alussa on 9 numeroa ja viimeinen merkki on joko kirjain tai numero. Tunnus alkaa aina 2:llä. Esim. 2018847432

Tunnusta hyödynnetään huoneiston tunnistetietona yhteiskunnassa tietojärjestelmien ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa.
 

Paikkatiedot

Rakennusten lähiosoitteet, rakennustunnukset ja keskipisteen koordinaatit muodostavat väestötietojärjestelmässä koko maan kattavan osoitetietojärjestelmän perustan. Väestötietojärjestelmään rekisteröidyt henkilöt ovat liitettävissä rakennus- ja huoneistotunnusten avulla rakennusten keskipisteiden koordinaatteihin. Rakennukset voidaan puolestaan yhdistää tunnistetietojen perusteella yhteiskunnan muihin perusrekistereihin. Tämä mahdollistaa väestötietojärjestelmän hyödyntämisen erilaisissa paikkatietosovelluksissa.

Väestötietojärjestelmässä rakennusten koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa.

Väestötietojärjestelmän kaikki tiedot voidaan jollakin tavalla liittää johonkin paikkaan tai alueeseen, ja tulostaa kartalle joko alue- tai pistemäisenä tietona. Aluetiedoissa voidaan kiinteistötunnuksen avulla sijoittaa väestötietojärjestelmän kaikki tietoyksiköt Suomen hallinnollisen tai toimipiirijaon mukaan: koko maa, maakunnat jne. Pienin rekisteriyksikkö on kiinteistö. Hallinnollisia rajoja voidaan yhdistää vapaasti ja siten myös muodostaa uusia alueita, kuten työssäkäyntialue, sairaanhoitopiiri jne.

Väestötietojärjestelmän tietoja käytetäänkin laajasti erilaisissa paikkatietopalveluissa: pelastushallinnossa, kaavoitustoiminnassa, ympäristöselvityksissä, tilastotuotannossa, tulva-alueiden riskianalyyseissä, markkinatutkimuksissa, liikepaikkasuunnittelussa, viestintäyhteyksien suunnittelussa ja rakentamisessa, poliisin toiminnassa, liikenteen melun vaikutusalueiden selvityksissä, maan käyttöä kuvaavissa kartoissa, muuttovirtatutkimuksissa jne.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään muun muassa seuraavat tiedot:

Suomen väkiluku 5 631 879