JHS-suositukset (lakkautetut)

Tällä sivulla on linkitettynä käytetyimpiä Suomidigi-sivustolla vuosina 2020–2023 julkaistuja JHS-suosituksia siinä muodossa, jossa ne olivat 1.1.2020, kun JHS-järjestelmä lakkautettiin tiedonhallintalain voimaantulon myötä. Suositusten sisältöjä voi edelleen hyödyntää huomioiden, että joiltakin osin ne eivät ole enää ajan tasalla. Suositusten käyttöön ei ole enää saatavilla tukea. Eri vastuuviranomaiset arvioivat, miltä osin JHS-suositusten sisältöjä voidaan käyttää jatkossa osana muuta ohjeistusta. 

JHS-suosituksia valmisteltiin vuosina 1992–2019 valtion ja kuntien yhteistyönä. Suositukset hyväksyi julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja niiden valmistelua ohjasi Juhtan alainen JHS-jaosto (vuosina 2016–2019 asiantuntijajaosto).

Tiedonhallinnan ajantasaista ohjeistusta on saatavilla tiedonhallintalautakunnan sivuilla. Lautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja lain vaatimusten toteuttamista. Lautakunta tuottaa suosituksia ja ohjeita tiedonhallinnan kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi julkisessa hallinnossa. 

Ladattavat materiaalit

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen sekä JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset ovat saatavilla Kokonaisarkkitehtuurityön tuki -sivun lopussa.

Paikkatietoon liittyviä JHS-suosituksia on saatavilla GeoForum Finland ry:n ylläpitämällä GeoForum-sivustolla.

Muita Suomidigi-sivustolla julkaistuja JHS-suosituksia voi tiedustella tekemällä tietopyynnön Digi- ja väestötietoviraston kirjaamoon. 

Joistakin suosituksista on julkaistu myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.