Frågor i anslutning till yrkesrättigheter

Valvira ansvarar för upprätthållandet av uppgifter om yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården och socialvården i Terhikki- och Suosikki-registren.

Närmare länkar om de yrkesrättigheter som Valvira registrerar

Frågor om certifikatkort

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för produktionen av certifikattjänster för social- och hälsovården. Certifikat för certifikatkort för social- och hälsovården används för tillförlitlig elektronisk identifiering av personer inom social- och hälsovården (certifikat för elektronisk identifiering) i olika system. Med certifikatet undertecknas dessutom patienthandlingar och recept elektroniskt.

Med hjälp av certifikatet verifieras certifikatinnehavarens identitet samt riktigheten, integriteten och autenticiteten hos uppgifterna i certifikatet.

Mer information om frågor i anslutning till certifikatkort:

  • Rådgivningstjänstens tfn 0600 9 6160 (lna/msa)
  • Mer information om certifikatkortsavtal för organisationer: varmennepalvelut(at)dvv.fi

Personer med två eller flera yrkesrättigheter

För personen beställs endast ett yrkeskort, även om personen har två eller flera yrkesrättigheter.

Arbetsgivaren fastställer användarrättsrollen enligt personens uppgift och tillgången till apoteks-, patient- eller socialvårdens klientdatasystem. När användarrättigheterna definieras ska personens yrkesrättigheter beaktas. Om en person fungerar i uppgifter med två olika yrkesrättigheter och behöver yrkescertifikat, kan yrkescertifieringen göras via administrationen för verksamhetsenheternas användarrättigheter och flera yrkeskort för social- och hälsovården behövs inte.

Uppgifter om yrkesrättighetens giltighet i Valviras register över yrkesutbildade personer kontrolleras med registreringsnummer. Uppgiften om giltighet publiceras i registrets offentliga informationstjänst och hämtas tekniskt till ovan nämnda system från Valviras roll- och attributdatatjänst.

Undantag från principen om ett yrkeskort utgör endast yrkesutbildade personer som har både läkares och tandläkares yrkesrättigheter.

Inom social- och hälsovården finns det personer som har yrkesrättigheter både inom hälso- och sjukvården och socialvården i Valviras register. En person behöver inte två olika yrkeskort, även om han eller hon arbetar både inom hälso- och sjukvården och socialvården och även i dessa situationer handlar man enligt principen om ett yrkeskort.
 
När en yrkesutbildad person identifieras och åtkomsträttigheterna kontrolleras gör social- och hälsovårdens datasystem granskningar utifrån registreringsnumret i Terhikki- och Suosikki-registren. Registreringsnumret görs endast en gång för en yrkesutbildad person och det ändras inte även om yrkesrättigheterna ändras eller personen får nya yrkesrättigheter. Dessutom har olika användarroller kunnat ställas in i olika system för olika användare.

När yrkesrättigheterna ändras beställs ett nytt yrkeskort

Personen ska alltid ha ett uppdaterat yrkeskort. Ett nytt kort beställs om yrkesrättigheten ändras och man vill ha den nya yrkesrättigheten på kortet. Till exempel en sjukskötare ansöker om ett nytt yrkeskort för social- och hälsovården när han eller hon har beviljats en begränsad tilläggsrätt till förskrivning av läkemedel.

Studeranderätt som registreras vid Valvira och uppgifter om ändrade yrkesrättigheter:

Enligt en ändring i SHM:s förordning behåller en nyutexaminerad läkare/tandläkare/farmaceut sina s.k. studeranderättigheter och kan arbeta som yrkesutbildad personal i högst 30 dagar efter examen eller högst till dess att Valvira beviljar legitimitet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata spärrar de yrkescertifikat som hänför sig till studerandekort för yrkesutbildade personer som legitimerats som läkare/tandläkare/farmaceut eller till andra tidigare yrkesrättigheter genast efter legitimeringen, eftersom studeranderätten upphör att gälla. Därför måste personerna ansöka om ett nytt yrkeskort för rätten att utöva yrket som läkare/tandläkare/farmaceut. De kan beviljas ett tillfälligt kort tills det nya yrkeskortet och koderna har kommit. Samma sak gäller medicine studerande vars yrkesrättighet ”900, medicine studerande (4 år)” i Terhikki byts ut mot yrkesrättigheten ”901, medicine studerande (5 år)”.

Giltigheten för de studeranderättigheter som registreras vid Valvira upphör enligt följande:

  1. Rättigheten "medicine studerande 4 år" upphör automatiskt när rättigheten "medicine studerande 5 år” registreras för den studerande.
  2. Studeranderättigheten upphör automatiskt när den utexaminerade beviljas rättighet som legitimerad läkare/tandläkare/farmaceut.
  3. Studeranderättigheten upphör automatiskt när det har gått tio år sedan studierna inleddes.
  4. Studeranderättigheten upphör automatiskt när den övriga giltighetstiden löper ut.
  5. Studeranderättigheten upphör om den studerande förlorar sin rätt till följd av övervakningen.

Uppgiften om att rättigheterna upphör överförs automatiskt från Valvira till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och yrkeskortet för social- och hälsovården i anslutning till rättigheterna förs upp på spärrlistan.

Mer information om studeranderättigheter på Valviras webbplats