Registrering av anmälan om gåva

En anmälan kan göras om lös egendom som man får i gåva av en närstående. Från och med anmälan om gåvan börjar en tidsfrist löpa, vid vars utgång gåvogivarens fordringsägare inte längre kan kräva att gåvan återställs.

Gör en anmälan om gåva som består av lös egendom om du har fått gåvan av din make eller maka, en släkting i rakt uppstigande eller nedstigande led eller en sådan släktings make eller maka eller någon annan särskilt viktig person som du bor tillsammans med i ett gemensamt hushåll. Anmälan behöver inte göras om gåvan är sedvanlig.

Från och med anmälan om gåva görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata börjar en tidsfrist löpa, vid vars utgång gåvogivarens fordringsägare inte längre kan kräva att gåvan återställs. Om gåvogivaren blir insolvent, t.ex. går i konkurs, kan gåvotagaren bli tvungen att avstå från sin gåva till förmån för gåvogivarens fordringsägare. Om en anmälan har gjorts kan gåvotagaren inte förlora gåvan efter att tre år har förflutit från att gåvan skänktes. Detta förutsätter att gåvotagaren varit i god tro. Ingen tidsfrist har fastställts för när anmälan ska göras, men det är bra att göra den så fort som möjligt efter att en gåva har skänkts.

Anmälan kan göras antingen av gåvogivaren eller av gåvotagaren.

Som anmälan om gåva räcker det med ett skriftligt meddelande med de uppgifter om gåvan som behövs för registreringen. Gåvobrevet behöver inte bifogas anmälan. När gåvoanmälan har gjorts får du ett intyg över registreringen.

Observera att denna anmälan används för att anmäla en gåva av lösöre. Fastigheter är fast egendom och en donation av sådana kan inte anmälas här. I situationer där en fastighet doneras ska du kontakta Lantmäteriverket, som upprätthåller fastighetsregistret.

Observera också att inga uppgifter skickas till skattemyndigheten med denna anmälan, så gåvoskattedeklarationen ska vid behov göras separat till skattemyndigheten.
 

Gör så här

Lämna in en skriftlig anmälan om gåva till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anmälan kan göras antingen via e-tjänsterna, på en färdig blankett eller som ett fritt formulerat meddelande.

Anmäl om gåva med en elektronisk blankett

Anmäl om gåva med en blankett

Gåvogivaren och gåvotagaren, föremålet för gåvan och datumet när gåvan skänktes ska framgå av anmälan. Blanketten kan skickas per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors, eller per e-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Du kan också ringa våra servicenummer 0295 536 244. Den riksomfattande telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–12. Priset för samtal och köer är uppringarens lokalnäts- och mobiltelefonavgift enligt avtalet med den egna operatören.

Vanliga frågor

Pris

Från och med 1.1.2023: 70 euro.

År 2022: 65 euro. 

Länkar till lagar som berör ärendet

Lag om gåvoutfästelser 625/1947