Intressebevakning för en minderårig

Vårdnadshavarna till ett minderårigt barn är barnets intressebevakare. De ska förvalta den minderårigas egendom omsorgsfullt och systematiskt. Egendom som tillhör en minderårig kan endast användas till nytta för denne och för att tillgodose dennes personliga behov dock med beaktande av föräldrarnas underhållsskyldighet.

Intressebevakning för en minderårig införs i registret över förmyndarskapsärenden, om egendomen som tillhör ett det minderåriga barnet överstiger 20 000 euro. I det fallet är de vårdnadshavare som anges i registret redovisningsskyldiga inför förmyndarskapsmyndigheten.

Bekanta dig med anvisningen nedan om förvaltningen av en minderårigs egendom.

Förvaltning av en minderårig persons egendom (pdf)

Vad innebär intressebevakning för ett barn? Läs svaret och hitta råd för din situation. Läs mer på guiden Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi

Gör så här

  • Som intressebevakare måste du anmäla egendom som står i en minderårigs namn om egendomen utan att dra av eventuella skulder överstiger 20 000 euro. Meddela egendomen med egendomsförteckningsblanketten.

Egendomsförteckning – minderårig huvudman

Anvisning för egendomsförteckning

  • När intressebevakningen för en minderårig har registrerats ska du årligen lämna in en årsredovisning med tillhörande verifikat till förmyndarskapsmyndigheten senast den 31 mars följande år. Räkenskapsperioden är i regel ett kalenderår. Det finns en årsredovisningsblankett för redovisningen och tillhörande anvisningar för ifyllning. Årsredovisningen returneras till dig efter granskningen.
  • Intressebevakningsuppdraget upphör när barnet blir myndigt. När ditt intressebevakningsuppdrag upphör ska du inom två månader lämna in en slutredovisning till förmyndarmyndigheten. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid då en årsredovisning inte har lämnats in.
  • Slutredovisningen som granskats av förmyndarmyndigheten och eventuella anmärkningar delges den myndiga personen.

Års- och slutredovisningsblankett – minderårig huvudman

Anvisning för års- och slutredovisningsblankett

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för revisionen är cirka 4 månader.

Pris

Granskningen av egendomsförteckningen är avgiftsfri.

Granskningen av års- och slutredovisningen är avgiftsbelagd när den minderårigas nettoinkomster överstiger 8 147 euro. Storleken på avgiften fastställs enligt den minderårigas förmögenhet i slutet av räkenskapsperioden. För minderåriga halveras granskningsavgiften. Om det bor tre eller flera minderåriga huvudmän i samma hushåll som har en gemensam intressebevakare är granskningsavgiften en tredjedel.

Prislistor (avdrag från dessa belopp beaktas)

0–34 000 €, granskningsavgift 52 €

34 001–67 000 €, granskningsavgift 97 €

67 001–135 000 €, granskningsavgift 146 €

135 001–336 000 €, granskningsavgift 240 €

336 001–840 000 €, granskningsavgift 354 €

840 001–, granskningsavgift 454 €

Centrala begrepp

Minderårig

En person som är under 18 år är minderårig. En sådan person saknar rätten att bestämma om sin egendom, ingå viktiga avtal eller företa andra betydande rättshandlingar. En minderårig kan dock företa rättshandlingar som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga och av mindre betydelse. En minderårig som fyllt 15 år kan själv bestämma om sådan egendom som denne förvärvat genom eget arbete.

Intressebevakare för en minderårig

Intressebevakarna för en minderårig är vanligtvis dennes föräldrar som fungerar som vårdnadshavare. Om en minderårig har två vårdnadshavare är båda intressebevakare, oavsett hos vilken förälder det minderåriga barnet bor. De ska tillsammans sköta intressebevakningsuppdraget. Ibland kan även andra personer än vårdnadshavarna förordnas till intressebevakare för en minderårig. Samma skyldigheter gäller för alla som är intressebevakare för en minderårig.

Förmyndarmyndigheten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som förmyndarmyndighet.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet

Lag om underhåll för barn

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post