NYTT | Ska du skicka oss en egendomsförteckning eller ett års- eller slutredovisning för en mindreårig? Nu kan du skicka den med bilagor enkelt ock säkert med hjälp av ett onlineformulär. Du hittar de rätta formulären på vår webbplats.

Intressebevakning för minderårigt barn   

Egendom som tillhör personer under 18 år tillhör dem själva, men deras vårdnadshavare fungerar som deras intressebevakare och sköter den minderårigas ekonomiska angelägenheter. 

När egendomen i den minderårigas namn ökar till över 20 000 euro och vi får information om den, antecknar vi den i registret över förmynderskapsärenden. Vi börjar alltså följa förvaltningen av den minderårigas egendom. 

Hur ska den minderårigas egendom förvaltas? 

Den minderårigas egendom ska skötas omsorgsfullt och planmässigt. Den kan endast användas för personens egen vinning och personliga behov. Den minderårigas egendom undanröjer inte föräldrarnas underhållsansvar. 

Föräldrarna ansvarar som utgångspunkt för sina barns försörjning och personliga behov, som exempelvis boende, kläder, mat, utbildning och normala utgifter för fritidsaktiviteter.  

Den minderåriga är aldrig skyldig att bidra till sina föräldrars eller syskons försörjning. Endast den minderårigas pensionsinkomster kan användas för den minderårigas normala levnadskostnader, men ingen annan egendom utan särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara exempelvis vårdnadshavarens minskade underhållsförmåga på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annat motsvarande skäl. 

Intressebevakaren för en minderårig får inte 

  • Blanda ihop en minderårigs tillgångar med någon annans tillgångar 
  • Donera den minderårigas egendom 
  • Ge eller själv ta lån av en minderårigs tillgångar utan tillstånd från oss. 

När börjar vi följa förvaltningen av den minderårigas egendom? 

Som närstående till en minderårig är jag missnöjd med intressebevakarens verksamhet. Vad kan jag göra? 

Det kan uppstå olika åsikter mellan olika aktörer om hur den minderårigas ärenden ska skötas. Sådana situationer kan särskilt uppstå om alla parter inte känner till intressebevakarens uppgifter och roll tillräckligt väl. Även intressebevakarens tystnadsplikt kan orsaka misstro.  

I oklara situationer ska du först diskutera ärendet med intressebevakaren. Ärendet kan korrigeras med hjälp av diskussion. Om en minderårigs vård av egendom inte kan lösas genom att prata kan du kontakta oss. 

Om vårdnadshavarna sinsemellan har meningsskiljaktigheter om vårdnaden lönar det sig att kontakta kommunens socialväsende. 

Du kan också lämna in ett klagomål om intressebevakarens verksamhet till oss. Observera att vi i allmänhet inte undersöker klagomål om  

  • Det gäller ett mer än två år gammalt ärende. 
  • Behandlingen av ärendet hör till en annan myndighet. 

Observera att när du anför ett klagomål att intressebevakaren i allmänhet har rätt att få information om klagomålets innehåll och vem som anfört klagomålet.

Centrala begrepp 

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.