Diarie- och ärendehanteringssystemet

I diarie- och ärendehanteringssystemet (Maisa) införs i enlighet med lagen om informationshantering inom den offent-liga förvaltningen ärenden som inkommit till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller som myndigheten själv har inlett inklusive ärendets behandlingsskeden. Systemet används också som hjälpmedel för övervakning av intressebevakarnas verksamhet. I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

  • I registret finns uppgifter om uppgifter som anhängiggjorts hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som ämbetsverket själv anhängiggjort.

Finlands invånarantal 5 629 661