Dataskyddsbeskrivning för diarie- och ärendehanteringssystemet

I diarie- och ärendehanteringssystemet införs i enlighet med lagen om informationshantering inom den offent-liga förvaltningen ärenden som inkommit till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller som myndigheten själv har inlett inklusive ärendets behandlingsskeden. Systemet används också som hjälpmedel för övervakning av intressebevakarnas verksamhet. I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksam-het.