Intressebevakningsfullmaktens upphörande

En fullmakt kan upphöra innan den träder i kraft eller efter att den har trätt i kraft. Fullmakten träder i kraft när förmyndarmyndigheten har godkänt den. Fullmakten upphör innan den träder i kraft till exempel om fullmaktsgivaren återkallar den. Efter ikraftträdandet upphör fullmakten till exempel om

  • fullmaktsgivaren återkallar fullmakten
  • fullmaktsgivaren eller fullmäktigen avlider
  • fullmäktigen avstår från sin uppgift
  • en intressebevakare förordnas för fullmaktsgivaren

När en fastställd intressebevakningsfullmakt har upphört att gälla, ska fullmäktigen ge en slutredovisning för skötseln av uppdraget samt överlåta fullmakten och den egendom som han eller hon förvaltar till fullmaktsgivaren eller någon annan som har rätt till egendomen. Andra som har rätt till egendom kan till exempel vara en intressebevakare som förordnats för fullmaktsgivaren, en andrahandsfullmäktig eller en delägare i fullmaktsgivarens dödsbo. Mottagaren av redovisningen har rätt att av fullmäktigen få tillgång till kontoutdrag, verifikat och andra handlingar som hänför sig till skötseln av uppdraget. Slutredovisningen behöver inte ges om detta har fastställts i fullmakten. Slutredovisningen lämnas aldrig till förmyndarmyndigheten.

Situationer där fullmakten upphör

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post