Upprätthållande av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Byggnads- och lägenhetsuppgifter upprätthålls för identifiering av hemorten samt för utredande av byggnaders och lägenheters tekniska egenskaper.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter upprätthålls för identifiering av hemorten samt för utredande av byggnaders och lägenheters tekniska egenskaper. Uppgifterna tillgodoser den offentliga förvaltningens behov av information om byggnader, lägenheter och boende samt betjänar produktionen av officiell statistik. Uppgifterna används av bland annat Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket, Statistikcentralen och räddningsverken.

Uppgifter om vilka byggnader som ska registreras samt uppgifter om vilka uppgifter som ska registreras om byggnader, lägenheter och verksamhetslokaler har fastställts i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet.

Elektroniska administratörstjänster för kommuner

För kommunerna finns elektroniska tjänster för anmälan och upprätthållande av uppgifter om byggprojekt, byggnader och lägenheter. Dessa tjänster är BDS-administratörsgränsytan och BDS-administratörsgränssnittet. Dessa kan användas med det tillstånd för anmälan av byggnadsuppgifter som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att tjänsterna ska fungera behövs ett servercertifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som söks i samband med tillståndet.

BDS-administratörsgränsytan möjliggör meddelandebaserade funktioner för anmälan av uppgifter om byggnadsprojekt och byggnader i realtid samt begränsade administrationsfunktioner mellan kommunens programvara för byggnadstillsyn och befolkningsdatasystemet.

Tekniska krav för användning av gränsytan i kommunen:

  • programvara för byggnadstillsyn som stöder användning av gränsytan
  • införande av befolkningsdatasystemets permanenta byggnadsbeteckning (BDS-PBB)
  • servicecertifikat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

BDS-användargränssnittet är ett system som används med webbläsaren och som omfattar administratörs-, bläddrar- och rapportroller i fråga om byggnadsuppgifter. Administratörsrollen erbjuder kommunerna omfattande behörigheter att lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggnadsprojekt och byggnader i befolkningsdatasystemet. Med bläddrarrollen kan kommunen bläddra bland alla byggnads- och lägenhetsuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet. Genom rapporteringsdelen sköts bland annat distributionen av fellistor för byggnads-, och lägenhetsuppgifter (RHR-fellistorna) till kommunerna samt där kan också göras sökningar i förteckningen över pågående byggnadsprojekt.

Alla kommuner som ansöker om rätt att använda BDS-administratörsgränssnittets bläddrings- och rapporteringsroller hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får användarrätt. Användarrättigheter för BDS-administratörsgränssnittet administreras i administratörstjänsten som är gemensam med BDS-förfrågan.

Gör så här

För att ta i bruk antingen BDS-administratörsgränsytan eller BDS-administratörsgränssnittet med tillståndet för anmälan av byggnadsuppgifter, ansök om tillstånd via e-tjänsten.

Kommunen bör via användaradministrationen för BDS-administratörsgränssnittet meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifter om den ansvarige användaren via e-tjänsterna.

eTjänster

Mer information rahu.info(at)dvv.fi

Pris

Kommunerna får använda BDS-administratörsgränsytan och BDS-administratörsgränssnittet avgiftsfritt.

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 541 913