Stöd för den övergripande arkitekturen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för att utveckla en metod för en övergripande arkitektur och stöder organisationer inom den offentliga förvaltningen i det övergripande arkitekturarbetet genom bland annat gemensamma anvisningar och metodbeskrivningar.

Den övergripande arkitekturen stöder ledning, genomförande av strategier, kontinuerlig utveckling av verksamhet och tjänster, hantering av förändringar och komplexitet, behärskat utnyttjande av digitaliseringen och interoperabilitet. Arbetet med den övergripande arkitekturen är en del av organisationens strategiska arbete, ledningsprocess och planering av ekonomi och verksamhet.

Mera information om stöd för den övergripande arkitekturen: [email protected]

Övergripande arkitekturförfarande

I det övergripande arkitekturarbetet används det övergripande arkitekturförfarandet (JHS 179, v. 2.0) som baserar sig på den internationella, öppna och allmänna referensramen för övergripande arkitektur TOGAF® (v. 9.1). Med hjälp av metoden kan man modellera både i nuläget och i målläget: på principiell nivå och ur fyra olika synvinklar.

Utbildning i den övergripande arkitekturen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar webbutbildningar om den övergripande arkitekturen. I eOppiva finns det två utbildningar, varav den första är en inledning till den övergripande arkitekturen. Den andra utbildningen åskådliggör hur modeller kan skapas i praktiken med ett databasbaserat modelleringsverktyg. Elementen som modellerats i databasen modelleras bara en gång, varefter de kan användas av alla som arbetar inom modelleringsmiljön i fråga. Utbildningarna är på finska.
 

Webbutbildningen Inledning till den övergripande arkitekturen

Webbutbildningen Modellering av den övergripande arkitekturen

 

Finlands invånarantal 5 635 516