Ärendehanteringssystemet (D360)

Ärendehanteringssystemet (D360) är ett ärendehanteringssystem för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas administrativa ärenden. Systemet är avsett för ärendehantering och dokumenthantering samt arkivering av handlingar. I systemet införs i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen ärenden som inkommit till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller som myndigheten själv har inlett inklusive ärendets behandlingsskeden. I fråga om utlämnande av uppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

  • I registret finns uppgifter om uppgifter som anhängiggjorts hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som ämbetsverket själv anhängiggjort.

Finlands invånarantal 5 629 720