Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande: Bestyrkande av utländska handlingar

Allmänt att observera

De utländska bilagorna till fullmaktsansökningarna ska vara i original och bestyrkta.
Observera att handlingar som bifogats ansökan inte returneras. Ta en kopia av handlingarna åt dig själv och skicka in originalen som bilaga till fullmaktsansökan. Nitar och sigill i handlingarna ska  lämnas kvar. 

Utländsk handling som berättigar till namnteckning
(t.ex. handelsregisterutdrag eller annan utredning över behörigheten hos dem som undertecknat ansökan)

Utländska registerutdrag som lämnas in som bilagor till fullmaktsansökningar ska vara originalutdrag och officiella utdrag utfärdade av en registermyndighet (undertecknade/stämplade). Om registeransvarige inte bestyrker utdraget med underskrift och/eller stämpel, ska en notarius publicus bestyrka utdraget. Även andra eventuella handlingar som visar undertecknarens behörighet ska vara i original och bestyrkta på ovan nämnda sätt.
Ett bestyrkt utdrag får inte vara äldre än sex (6) månader från den tidpunkt då ansökan har inkommit till ämbetsverket för behandling. Ifall styrkandet inte kan fås på finska, svenska eller engelska, ska det dessutom lämnas in en översättning till något av de ovan nämnda språken gjord av en auktoriserad translator. 

Utländskt pass/identitetsbevis

Till fullmaktsansökan ska bifogas en kopia av ett giltigt utländskt pass eller identitetskort för varje undertecknad. Kopian ska vara i original och bestyrkt av notarie, notarius publicus/polisen/rättsväsende.
Identitetskort kan användas som identifieringsverktyg av medborgare i dessa länder: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, San Marino eller Schweiz.

En bestyrkt kopia får inte vara äldre än sex (6) månader från den tidpunkt då ansökan har inkommit för behandling. Ifall styrkandet inte kan fås på finska, svenska eller engelska, ska det dessutom lämnas in en översättning till något av de ovan nämnda språken gjord av en auktoriserad translator. 

Undertecknaren kan också vid behov identifiera sig på närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller på en finländsk skattebyrå. Då ska personen ha med sig ett giltigt identitetsbevis. Observera att det behövs tidsbokning för en del serviceställen. Kontrollera informationen om tidsbokningen på tjänsteleverantörens webbplats.

 

Finlands invånarantal 5 634 472