Tjänster som främjar digitaliseringen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället och elektronisk kommunikation i Finland. Vi ansvarar också för uppgifter för planering och verkställande av kompatibiliteten i informationsförvaltningen, informationssäkerheten samt den övergripande arkitekturen och styrningen av informationshanteringsprojekt som stödjer den digitala utvecklingen inom den offentliga förvaltningen.

Vårt serviceutformningsteam hjälper organisationer inom den offentliga förvaltningen som behöver stöd med strategiska förnyelser och förbättringar av kundorienteringen inom organisationen eller dess tjänster.

Vi koordinerar även riksomfattande nätverk för digitalt stöd. Vårt mål är att alla i Finland ska ha lika möjligheter att använda digitala tjänster och vid behov få flexibel hjälp med att uträtta ärenden när det passar var och en bäst. Digitala tjänster och digitala färdigheter hör till alla finländare.

Vi upprätthåller en interoperabilitetsplattform. Med hjälp av interoperabilitet skapas och uppdateras informationens semantiska kompatibilitet, dvs. hanteringen av informationen så att dess betydelse i dataflödet bevaras. Att använda enhetliga begrepp underlättar tjänsteplaneringen och förståeligheten. Utnyttjandet av färdiga koder och datamodeller i systemutvecklingen är kostnadseffektivt och förbättrar kompatibiliteten mellan de olika aktörernas system.

Vi erbjuder den offentliga förvaltningen verktyg som främjar digitaliseringen, såsom Tjänsten för hantering av projektportföljen för hantering av stora ICT-projekt.

Vi producerar sakkunnigtjänster för informationshanteringsnämnden som är verksam vid finansministeriet. En central uppgift är att delta i arbetet av nämndens sektioner och i beredningen av rekommendationer samt stödja genomförandet av nämndens uppgifter.

För att styra statens digitaliseringsutveckling skapar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en lägesbild av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Detta gör myndigheten genom att sammanställa utrednings- och bedömningsuppgifter om informationsförvaltningen, informationshanteringen, datasäkerheten och den elektroniska kommunikationen inom den offentliga förvaltningen. Uppgifterna används som underlag för styrningen av statens digitaliseringsutveckling och i tjänster som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och andra organisationer som producerar gemensamma tjänster.

 

Finlands invånarantal 5 631 813