Tillfälligt kort

Tillfälliga kort är avsedda att användas i stället för ett certifikatkort som kommit bort, glömts eller gått sönder.

Det tillfälliga kortet används då certifikatkortet gått sönder eller den anställda av någon annan orsak inte kan använda kortet. Certifikatkortet kan till exempel ha kommit bort eller glömts hemma.

Det tillfälliga kortet är endast avsett för tillfälligt bruk. Efter användningen returneras kortet till ett registreringsställe där det tillfälliga kortet kan användas på nytt. Det tillfälliga kortets giltighetstid är högst tre månader.

Ett tillfälligt kort kan endast skapas för sådana personer för vilka en ansökan om certifikatkort har gjorts i Vartti-systemet.

 

Vilka uppgifter innehåller det tillfälliga kortet?

De tillfälliga korten är tomma då de anländer till registreringsställena. Informationen laddas på dem först då de överlåts för användning.

På det tillfälliga kortet specificeras på registreringsstället ett tillfälligt certifikat som innehåller uppgifterna på kortinnehavarens ursprungliga certifikatkort. I huvudsak kan man identifiera sig i datasystemen med det tillfälliga kortet på samma sätt som med det egentliga certifikatkortet. Däremot fungerar ett tillfälligt kort inte som inloggningsverktyg i Suomi.fi-identifikation.

I frågor som gäller beställning av tillfälliga kort kan registreringsställena kontakta certifikattjänsterna: [email protected]

I frågor som gäller användningen av Vartti-systemet eller registrerarrättigheter kan man kontakta Varttis kundstöd: [email protected]

 

Gör så här

Registreringsställe: så här beställer du tomma tillfälliga kort

Beställ tomma tillfälliga kort via Vartti-systemet. Anvisningar finns i Vartti-systemet under namnet Anvisning för tillfälliga kort. De tomma korten levereras cirka en vecka efter att de beställts. Förvara de tomma tillfälliga korten i registrerarens låsta skåp.
 

Registreringsställe: så här specificerar du ett tillfälligt kort för användaren

  1. Kontrollera att registreringsstället har tomma tillfälliga kort.
  2. När kortsökanden anländer till registreringsstället ska du identifiera kortsökanden på behörigt sätt.
  3. Specificera det tillfälliga kortet i Vartti-systemet för kortinnehavaren. Ange kortets giltighetstid i samband med att kortet överlåts. Kortinnehavaren väljer och matar själv in PIN-koderna för det tillfälliga kortet.
  4. Töm det tillfälliga kortet när det tillfälliga kortet returneras till registreringsstället.

     

Kortets användare: så här får du tillgång till ett tillfälligt kort

  1. Gå till det registreringsställe där din organisations tillfälliga kort beställs. Ta med en giltig identifieringshandling, dvs. ett identitetskort eller ett pass.
  2. Vid registreringsstället specificerar registreraren ditt tillfälliga kort.
  3. Välj och mata själv in PIN-koderna för det tillfälliga kortet vid registreringsstället Kom ihåg koderna.
  4. Returnera det tillfälliga kortet till registreringsstället när du inte längre behöver det eller när dess giltighetstid upphör. Efter returneringen töms det tillfälliga kortet
 

Finlands invånarantal 5 635 258