Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen

Du kan ansöka om fastställelse av oss på att rätt personer har antecknats som dödsbodelägare i bouppteckningen. Delägaruppgifterna fastställs på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet eller någon annan tillgänglig utredning.

Det är inte obligatoriskt att ansöka om fastställelse. 

Du kan inte ansöka om fastställelse på bouppteckningens hela innehåll utan endast för att de rätta uppgifterna om dödsbodelägarna och den avlidnes make har antecknats i bouppteckningen. 

Vad används fastställandet till?

Beslutet om fastställande är inte ett juridiskt bindande beslut om vem som är delägare i dödsboet. Det underlättar dock skötseln av dödsboets ärenden – till exempel försäljning av en fastighet eller bostadsaktie – eftersom dödsbodelägarna med hjälp av det kan visa att de tillsammans får företräda dödsboet. En person utanför dödsboet kan å sin sida lita på att avtal som ingåtts med de dödsbodelägare som antecknats i bouppteckningen är bindande för dödsboet, även om det senare framgår att det saknas en delägare i bouppteckningen.

Hur fastställer MDB uppgifterna?

Vi kontrollerar bouppteckningens delägaranteckningar och bilagor. Om vi utifrån dem kan anse det sannolikt att delägarna är korrekta, bekräftar vi delägaruppgifterna. Om bouppteckningsinstrumentets anteckningar om delägarna eller bilagorna är bristfälliga eller felaktiga bekräftar vi inte delägaruppgifterna. Samtidigt meddelar vi om observerade brister eller fel.

Gör så här  

1. Fyll i ansökningsblanketten. Ladda ner blanketten innan du börjar fylla i den. 

Ansökan om fastställelse av delägaruppgifter i bouppteckning


2. Du behöver en bestyrkt kopia av bouppteckningen, vilket innebär att en person måste bestyrka kopian av bouppteckningen. Hen kan till exempel vara någon av de delägare som nämns i bouppteckningsinstrumentet. Personen ska på första eller sista sidan av bouppteckningsinstrumentet skriva texten "kopians riktighet intygas" och därefter sin underskrift och namnförtydligande.  


3. Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan:  

 • en bestyrkt kopia av bouppteckningsinstrumentet 
 • en släktutredning över den avlidne från 15 års ålder till dödsögonblicket (släktutredningarna ska täcka den avlidnes hela liv från och med 15 års ålder, varför de kan behöva beställas från flera håll) 
 • eventuellt släktutredningar till exempel om make/maka, tidigare avlidna arvingar och personer som avsagt sig arvet 
 • Om någon av dödsbodelägarna eller den avlidnes make eller maka bor utomlands, intyg över att han eller hon lever  
 • testamenten 
 • äktenskapsförord och intyg över registrering 
 • avvittringsinstrument – om maken/makan som skilt sig från den avlidna varit vid liv då den avlidna dog och avvittringen inte nämns i bouppteckningsinstrumentet 
 • bouppteckningsinstrument och testamenten för den avlidnas make/maka som avlidit tidigare 
 • meddelande om arvsavsägelse och testamente.  

Skicka inte in de ursprungliga handlingarna till oss, eftersom vi efter skanningen förstör de handlingar du lämnat in efter en viss tid. 


4. Skicka in ansökan och bilagorna till oss. Om det finns flera sidor i bilagan, se till att du skickar in alla sidor till oss.  Skicka handlingarna till oss på en gång antingen per e-post eller per post.


5. Du kan tyvärr inte följa hur handläggningen av din ansökan framskrider. Vi skickar dig en fastställande av delägaruppgifterna per e-post om vi kan försäkra oss om att rätt personer har antecknats i bouppteckningen som dödsbodelägare.  

Om uppgifterna om delägarna i bouppteckningsinstrumentet är felaktiga eller om du inte lämnar in de tilläggsutredningar som vi begärt, meddelar vi dig att vi inte fastställer delägaruppgifterna i bouppteckningen. Observera att en avgift uppbärs även för återkallad ansökan eller en ansökan som inte styrks. 


6. Vi skickar dig fakturan separat. 

Behandlingstid

Handläggningen av ansökningarna är överbelastad. Ansökningarna behandlas inom cirka 1 månader efter att de anhängiggjorts.

Pris 

 • 95 € / bouppteckning då delägarna endast är bröstarvingarna, föräldrarna och/eller änkan/änklingen
 • 170 € / bouppteckning i övriga fall
 • 48 €/ återkallad eller icke-styrkt ansökan. 

Vanliga frågor

Upprättande av bouppteckning 

Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalk 20 kap 9 a §

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Kundtjänst per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Postadress för fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen