Beskrivning av handlingars offentlighet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller en beskrivning av hur man administrerar den information man har i användning. Uppgifterna har samlats i datalager och ärenderegister.

Det primära syftet med denna beskrivning av handlingars offentlighet är att hjälpa Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kunder att göra en begäran om information. Beskrivningen hjälper dig att peka ut och identifiera den information du behöver för att ämbetsverket ska kunna söka, sammanställa och leverera informationen så snabbt och heltäckande som möjligt. Vid behov hjälper vi dig med att identifiera önskad information så att rätt dokument kan skickas till dig.

Genom att upprätthålla beskrivningen av handlingars offentlighet förverkligar ämbetsverket principen om öppenhet i förvaltningen.

Vilken information kan du få?

Du har lagstadgade rättigheter att få information om ärenden som behandlas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och om olika myndighetshandlingar.

  • Du har alltid rätt att få information om en offentlig handling som behandlats hos en myndighet.
  • Du har alltid rätt att få information om en handling som gäller dig själv.
  • Du kan också få information av en myndighet om andra än offentliga handlingar, om det i ett ärende som behandlas hos myndigheten på något sätt är fråga om ett ärende som gäller din rättighet, fördel eller skyldighet.
  • Dessutom har du i vissa fall rätt att få information om sekretessbelagda handlingar.

Dessa rättigheter regleras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Du kan begära önskad information genom att göra en begäran om information. Anvisningar finns under att göra en begäran om information.

Kontrollera dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har registrerat om dig i sitt register. Du kan dock endast få uppgifter om dig själv. I dataskyddsförordningen kallas detta rätt till insyn angående egna uppgifter.

Om du inte behöver ett visst dokument, utan vill veta vilka uppgifter myndigheten har om dig, kan du göra en begäran om kontroll av dina egna uppgifter.

Du kan kontrollera de uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi. Läs mer om kontroll av egna uppgifter.

Länkar i anslutning till ämnet

Finansministeriet: Rekommendation om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet

Dataombudsmannens byrå: Rätten till tillgång till uppgifter