Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas datalager 

De uppgifter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata använder har sparats i datalagren och ärenderegistren, som finns listade på den här sidan. Om möjligt, precisera i din begäran om information det datalager vars innehåll din begäran gäller. 

Mer detaljerad information om registrens innehåll finns i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dataskyddsbeskrivningar

Befolkningsuppgifter 

  • Befolkningsdatasystemet
    • Befolkningsuppgifter 
    • Uppgifter om byggnader och fastigheter och lägenheter 
    • Familjeaktsregistret (befolkningsuppgifter som samlats in före det elektroniska befolkningsdatasystemet)

MDB vissa register 

  • Registret över förmynderskapsärenden 
    • Intressebevakningsuppgifter 
  • Registret över äktenskapsförord och gåvoärenden 
    • Äktenskapsförordsärenden
    • Donationsärenden 
    • Officiella tidningar (Gamla äktenskapsförord från år 1930-) 
  • Vigselrättsregistret  
    • Uppgifter om vigselrätt 
  • •    Registret över ärenden som gäller samboförhållanden  
    • Ärenden som gäller samboförhållanden (handlingar som gäller samboförhållanden) 

Ärende- och kunduppgifter 

Fullmaktsdatalagret 

  • Fullmaktsregistret (Suomi.fi-fullmakter)   
    • Behörighetstjänst 

Servicedatalagret  

  • Servicedatalagret (Suomi.fi-servicedatalagret)  
    • Den offentliga förvaltningens serviceuppgifter 
    • Uppgifterna finns på webbplatsen suomi.fi 

Projektdatalagret 

  • Statsförvaltningens gemensamma tjänst för hantering av projektportföljen  (Projektportföljtjänstens dataskyddsbeskrivning, länk på finska) 
    • Projektinformation 
    • Innehåller grundläggande information om betydande utvecklingsprojekt samt tillhörande lägesrapportering. Tjänsten övervakar hur projekten framskrider och hur fördelar uppnås.

Certifikatdatalagret 

  • Certifikatdatasystemet (Certifikatdatasystemets dataskyddsbeskrivning
    • Certifikat som skapats av utfärdaren 
    • Undertecknade spärrlistor för spärrade certifikat  
    • Certifikatregister för giltiga certifikat  
    • Uppgifter i spärrtjänsten för certifikat som ska spärras 
    • Spärrlistans tjänst för spärrade certifikat 
    • Uppgifter om administration av certifikat och aktivkort 
    • Olika typer av certifikat: 
      • Medborgarcertifikat 
      • Organisationscertifikat 
      • Servercertifikat 
      • Biocertifikat  
      • Tillfälliga certifikat 

Plattform för hantering av gemensam information (Interoperabilitetsplattform)  

Tidsbokning 

Datalagret för öppna data