Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas datalager 

De uppgifter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata använder har sparats i datalagren och ärenderegistren, som finns listade på den här sidan. Om möjligt, precisera i din begäran om information det datalager vars innehåll din begäran gäller. 

Mer detaljerad information om registrens innehåll finns i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dataskyddsbeskrivningar

Befolkningsuppgifter 

 • Befolkningsdatasystemet
  • Befolkningsuppgifter 
  • Uppgifter om byggnader och fastigheter och lägenheter 
  • Familjeaktsregistret (befolkningsuppgifter som samlats in före det elektroniska befolkningsdatasystemet)

MDB vissa register 

 • Registret över förmynderskapsärenden 
  • Intressebevakningsuppgifter 
 • Registret över äktenskapsförord och gåvoärenden 
  • Äktenskapsförordsärenden
  • Donationsärenden 
  • Officiella tidningar (Gamla äktenskapsförord från år 1930-) 
 • Vigselrättsregistret  
  • Uppgifter om vigselrätt 
 • •    Registret över ärenden som gäller samboförhållanden  
  • Ärenden som gäller samboförhållanden (handlingar som gäller samboförhållanden) 

Ärende- och kunduppgifter 

Fullmaktsdatalagret 

 • Fullmaktsregistret (Suomi.fi-fullmakter)   
  • Behörighetstjänst 

Servicedatalagret  

 • Servicedatalagret (Suomi.fi-servicedatalagret)  
  • Den offentliga förvaltningens serviceuppgifter 
  • Uppgifterna finns på webbplatsen suomi.fi 

Projektdatalagret 

 • Statsförvaltningens gemensamma tjänst för hantering av projektportföljen  (Projektportföljtjänstens dataskyddsbeskrivning, länk på finska) 
  • Projektinformation 
  • Innehåller grundläggande information om betydande utvecklingsprojekt samt tillhörande lägesrapportering. Tjänsten övervakar hur projekten framskrider och hur fördelar uppnås.

Certifikatdatalagret 

 • Certifikatdatasystemet (Certifikatdatasystemets dataskyddsbeskrivning
  • Certifikat som skapats av utfärdaren 
  • Undertecknade spärrlistor för spärrade certifikat  
  • Certifikatregister för giltiga certifikat  
  • Uppgifter i spärrtjänsten för certifikat som ska spärras 
  • Spärrlistans tjänst för spärrade certifikat 
  • Uppgifter om administration av certifikat och aktivkort 
  • Olika typer av certifikat: 
   • Medborgarcertifikat 
   • Organisationscertifikat 
   • Servercertifikat 
   • Biocertifikat  
   • Tillfälliga certifikat 

Plattform för hantering av gemensam information (Interoperabilitetsplattform)  

Tidsbokning 

Datalagret för öppna data