Dödsfall och bouppteckning

Vi betjänar dig i upprättandet, registrerandet och fastställandet av dokument som rör en närståendes dödsfall.

När någon dör måste en bouppteckning över den avlidnes egendom göras inom tre månader efter dödsfallet. För bouppteckningen behövs en släktutredning för att fastställa vilka den avlidnes arvingar är. Att fastställa bouppteckningens delägaruppgifter vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata baserat på släktutredningen underlättar i vissa fall skötseln av dödsboets ärenden.

Bekanta dig med

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata informeras som regel av myndigheterna om dödsfall, och uppdaterar sitt befolkningsdatasystem. Om dödsfallet äger rum utomlands måste de närstående meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om detta.

  • Meddelande om dödsfall som ägt rum utomlands

Arvingar har också rätt att avsäga sig det arv de får. Gäldenärens rätt till arv eller testamente får inte utmätas om anmälan om arvsavsägelse har lämnats in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.