Fullmäktigens uppgifter  

Fullmäktigen ska samvetsgrant bevaka fullmaktsgivarens rättigheter och främja fullmaktsgivarens bästa. Innan fullmäktigen fattar beslut i ett ärende som hör till uppdraget ska fullmäktigen ta reda på fullmaktsgivarens åsikt, om ärendet kan anses vara viktigt för fullmaktsgivaren och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra fullmaktsgivaren, om han eller hon inte kan förstå sakens betydelse.

Fullmäktigen ska hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Vilka ärenden sköter fullmäktigen?

De ärenden som ska skötas är i allmänhet mycket sedvanliga och vardagliga, såsom betalning av fakturor och skötsel av egendom. Fullmäktigen kan också åläggas att vidta betydande åtgärder, såsom försäljning av fast egendom, bostadsaktier eller fordon. Om fullmaktsgivaren har företagsverksamhet, kan fullmäktigen vid behov vidta åtgärder för att ordna företagsverksamheten. Det är lätt att hitta och räkna upp exempel. 

Instruktioner

Den som befullmäktigas genom en intressebevakningsfullmakt ges behörighet att sköta fullmaktsgivarens ärenden. Dessutom kan det vara nödvändigt att ge fullmäktigen närmare instruktioner för hur denne använder denna fullmakt. Dessa instruktioner är individuella och bindande för fullmäktigen. Det lönar sig att upprätta instruktionerna skriftligt. När man upprättar en intressebevakningsfullmakt bör man reflektera över om det finns ärenden som är så viktiga att man vill ge fullmäktigen närmare instruktioner om hur de ska skötas. Dessa instruktioner kan gälla försäljning eller bevarande av egendom eller hur medel ska användas.

Rapportering till förmyndarmyndigheten och övervakning av fullmäktigens verksamhet

I intressebevakningsfullmakten kan fullmaktsgivaren själv meddela närmare föreskrifter om hur fullmäktigens verksamhet övervakas. Dessutom är fullmaktsgivaren skyldig att rapportera om sin verksamhet till myndigheterna.

De viktigaste rapporteringsskyldigheterna är att upprätta en egendomsförteckning och en årsredovisning.

  • Egendomsförteckning. Fullmäktigen ska inom tre månader från det att fullmakten fastställts till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata lämna in en egendomsförteckning över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten berättigar honom eller henne att sköta.
  • Årsredovisning. Om intressebevakningsfullmakten gäller företrädande av fullmaktsgivaren i dennes ekonomiska angelägenheter, är fullmäktigen skyldig att föra bok över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder samt över räkenskapsperiodens händelser. Fullmäktigen behöver dock inte göra en separat årsredovisning för skötseln av ärendena till myndigheten, om inte fullmaktsgivaren har krävt detta i fullmakten.

Arvode och kostnader

Fullmaktsgivaren kan i fullmakten eller instruktionerna ge bestämmelser gällande fullmaktstagares arvode och ersättning av kostnader. Fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren kan även sinsemellan avtala om dessa. Om inget har bestämts eller avtalats om dessa har fullmäktigen rätt att av fullmaktsgivarens medel få ersättning för nödvändiga kostnader samt ett arvode som är skäligt i förhållande till uppdragets art och omfattning. Justitieministeriets anvisning gällande intressebevakarens arvode enligt lagen om förmyndarverksamhet kan inte tillämpas direkt på intressebevakningsfullmäktigens uppdrag och dennes arvode.

Förmyndarmyndigheten kan inte ge fullmäktigen närmare eller fallspecifika anvisningar gällande arvodet storlek. Arvodets storlek kan komma att bedömas av myndigheten till exempel i samband med revisionen eller anmälan om fullmäktigens verksamhet till myndigheten. 

Fullmäktigens tystnadsplikt

Fullmäktigen får inte utan fullmaktsgivarens samtycke röja ett ärende som han eller hon fått kännedom om på grund av sitt uppdrag och som ska hållas hemligt för att skydda fullmaktsgivarens ekonomiska intresse eller integritet.

Minneslista

Kontrollera och läs igenom beslutet om fastställande av fullmakt och intressebevakningsfullmakten samt eventuella anvisningar.
Kontrollera om en årsredovisningsskyldighet eller något annat tillsynsarrangemang har fastställts i beslutet eller intressebevakningsfullmakten.  

Vanliga frågor om fullmäktigens uppgifter

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post