Alaikäisen edunvalvonta 

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan. Heidän on hoidettava alaikäisen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Alaikäisen omaisuutta voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa huomioiden kuitenkin vanhempien elatusvastuu.

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos alaikäisen nimissä oleva varallisuus ylittää 20 000 euroa. Tällöin rekisteriin merkityt huoltajat ovat tilintekovelvollisia holhousviranomaiselle.  

Toimi näin

  • Edunvalvojana olet tilivelvollinen holhousviranomaiselle. Tehtäväsi alussa laadit omaisuusluettelon ja toimitat sen kolmen kuukauden kuluessa tilivelvollisuuden alkamisesta viranomaiselle. Liitä tarvittavat liitteet jäljennöksinä. Omaisuusluetteloa ei palauteta sinulle takaisin.

Omaisuusluettelo - alaikäinen päämies

Omaisuusluettelon ohje

  • Edunvalvojana sinun on pidettävä sellaista kirjaa, että voit laatia niiden perusteella vuositilin. Vuositilin tilikausi on pääsääntöisesti kalenterivuosi 1.1. – 31.12. Liitteiksi tarvitset tositteet/asiakirjat, joista tilikauden tapahtumat voidaan todentaa. Vuositili liitteineen palautetaan sinulle tarkastuksen jälkeen säilytettäväksi. Sinun velvollisuutesi on huolehtia valvonnan aikana kertyneiden asiakirjojen säilyttämisestä.

Vuosi- ja päätöstililomake - ala-ikäinen päämies 

Vuosi- ja päätötililomakkeen ohje

  • Tehtäväsi edunvalvojana päättyy, kun alaikäinen tulee täysi-ikäiseksi. Päätöstilin tilikausi alkaa kalenterivuoden alusta ja päättyy, kun alaikäinen täyttää 18 vuotta.

Holhousviranomainen voi perustellusta syystä pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta.

 

Käsittelyaika

Tilintarkastuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 kuukautta.

Hinta

Omaisuusluettelon tarkastus on maksuton.

Vuosi- ja päätöstilien osalta tarkastusmaksu määräytyy, kun bruttotulot vuodessa ylittävät 8 029 euroa. Alaikäisiltä puolitetaan tarkastusmaksu. Jos samassa taloudessa asuu kolme tai useampia alaikäisiä päämiehiä, joilla on yhteinen edunvalvoja, tarkastusmaksu on yksi kolmasosa.

Hinnasto (vähennykset huomioidaan näistä määristä)

0 -34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001 – 67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001 – 135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001 – 336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001 – 840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001- , tarkastusmaksu 454 €

Keskeiset käsitteet

Alaikäinen

Alle 18-vuotias on alaikäinen. Hänellä ei ole oikeutta itse määrätä omaisuudestaan, tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita merkittäviä toimenpiteitä. Alaikäinen voi kuitenkin tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä toimenpiteitä. Alaikäinen, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi itse määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut.

Alaikäisen edunvalvoja

Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen huoltajana toimivat vanhempansa. Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, molemmat ovat edunvalvojia riippumatta siitä, kumman vanhemman luona alaikäinen asuu. Heidän pitää yhdessä huolehtia edunvalvojan tehtävistä.  Joskus alaikäisen edunvalvojaksi voidaan määrätä myös muu kuin huoltaja. Samat velvollisuudet koskevat kaikkia alaikäisten edunvalvojia.

Holhousviranomainen

Digi- ja väestötietovirasto toimii holhousviranomaisena.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne tulee postittaa kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

Suomen väkiluku 5 541 942