Alaikäisen lapsen edunvalvonta   

Alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen, mutta hänen huoltajansa toimii hänen edunvalvojanaan ja huolehtii alaikäisen taloudellisista asioista. Kun alaikäisen nimissä oleva omaisuus kasvaa yli 20 000 euroon ja saamme tiedon siitä, merkitsemme sen holhousasioiden rekisteriin. Alamme siis seurata alaikäisen omaisuuden hoitamista. 

Miten alaikäisen omaisuutta pitää hoitaa? 

Alaikäisen omaisuutta pitää hoitaa huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Sitä voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Alaikäisen omaisuus ei poista vanhempien elatusvastuuta. 

Vanhemmat vastaavat lähtökohtaisesti lapsensa elatuksesta ja henkilökohtaisista tarpeista, kuten asumisesta, vaatetuksesta, ruoasta, koulutuksesta ja tavanomaisista harrastusmenoista.  

Alaikäisellä ei ole milloinkaan velvollisuutta osallistua vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen. Vain alaikäisen saamia eläketuloja voi käyttää hänen tavanomaisiin elinkustannuksiinsa, mutta hänen muuta omaisuuttaan ei ilman erityisiä perusteita. Erityinen peruste voi olla esimerkiksi huoltajan alentunut elatuskyky sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Alaikäisen edunvalvoja ei saa 

  • sekoittaa alaikäisen varoja toisen varoihin 

  • lahjoittaa alaikäisen omaisuutta 

  • antaa tai ottaa itse lainaa alaikäisen varoista ilman meiltä saatua lupaa. 

Milloin alamme seurata alaikäisen omaisuuden hoitoa? 

Olen alaikäisen läheisenä tyytymätön edunvalvojan toimintaan. Mitä voin tehdä? 

Eri tahojen kesken voi syntyä eriäviä näkemyksiä, miten alaikäisen asioita täytyisi hoitaa. Tällaisia tilanteita voi tulla erityisesti, jos kaikki osapuolet eivät tunne edunvalvojan tehtäviä ja roolia riittävän hyvin. Myös edunvalvojan salassapitovelvollisuus voi aiheuttaa epäluottamusta.  

Epäselvissä tilanteissa keskustele ensin edunvalvojan kanssa. Asia voi korjaantua keskustelun avulla. Jos alaikäisen omaisuuden hoitoon liittyvä asia ei ratkea puhumalla, voit ottaa meihin yhteyttä. 

Jos huoltajilla on keskenään huoltajuuteen liittyviä erimielisyyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. 

Voit myös tehdä kantelun edunvalvojan toiminnasta meille. Huomioi, että emme yleensä tutki kantelua, jos  

  • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa 

  • asian käsittely kuuluu toiselle viranomaiselle. 

Keskeiset käsitteet 

Alaikäinen 

Alle 18-vuotias on alaikäinen. Hänellä ei ole oikeutta määrätä itse omaisuudestaan tai tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita merkittäviä toimenpiteitä. Alaikäinen voi kuitenkin tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä toimia. Alaikäinen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa itse määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut. Holhoustoimilaissa alaikäistä kutsutaan päämieheksi eli hän on henkilö, jonka omaisuutta edunvalvoja hoitaa. 

Alaikäisen edunvalvoja 

Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen huoltajina toimivat vanhempansa. Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, molemmat ovat edunvalvojia riippumatta siitä, kumman vanhemman luona alaikäinen asuu. Huoltajien täytyy yhdessä huolehtia edunvalvojan tehtävistä. Joskus alaikäisen edunvalvojaksi voidaan määrätä myös muu kuin huoltaja. Samat velvollisuudet koskevat kaikkia alaikäisten edunvalvojia. 

Holhousviranomainen 

Holhoustoimilaissa Digi- ja väestötietovirastoa kutsutaan holhousviranomaiseksi. Tehtävänämme on varmistaa, että alaikäisen omaisuutta hoidetaan asianmukaisesti. 

Holhousasioiden rekisteri  

Saat holhousasioiden rekisteristä tiedon siitä, onko jollain henkilöllä edunvalvoja, kuka hänen edunvalvojansa on ja mitkä ovat edunvalvojan tehtävät. 

Omaisuusluettelo 

Luettelo, jossa edunvalvoja ilmoittaa alaikäisen omaisuuden ja velat valvontamme alkaessa.  

Vuositili 

Edunvalvojan meille kalenterivuosittain toimittama tili siitä, miten alaikäisen omaisuutta on hoidettu. 

Päätöstili 

Kun edunvalvonta päättyy, edunvalvoja toimittaa meille tilin alaikäisen omaisuuden hoitamisesta siltä ajalta, jolta hän ei ole antanut vuositiliä. 

Yhteystietomme 

Asiointi: 

Postita asiakirjat ja niiden liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki. 

Postiosoite omaisuusluetteloille: Palauta täytetty omaisuusluettelo ja sen liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00531 Helsinki. Toimita liiteasiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Postiosoite vuosi- ja päätöstileille: Postita asiakirjat ja niiden liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme. 

Käynti palvelupaikalla: Voit tuoda asiakirjasi lähimpään palvelupaikkaamme.  

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]. Toimita kaikki asiakirjat samassa viestissä pdf-muotoisina. 

Lähetä sähköposti turvapostina


Neuvonta: 

Puhelinnumero: Voit soittaa arkisin kello 9–12 palvelunumeroon 0295 536 256. 

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].  

Lähetä sähköposti turvapostina