Genomsnittliga handläggningstider vid kundtjänsten för privatpersoner

Handläggningstiden som visas på denna sida är det nuvarande medeltalet för privatpersoners ansökningar, för vilka vi inte behövt några tilläggsutredningar.  
En del av ansökningarna behandlar vi något snabbare än genomsnittet och en del långsammare. En längre handläggningstid än genomsnittet beror ofta på att uppgifter eller bilagor saknats i ansökan och att vi begärt dem av den sökande. Handläggningen kan också bli överbelastad om det kommer in många ansökningar på en gång.

Dessutom beror handläggningstiden på hur snabbt du betalar den eventuella avgiften för handläggningen. Betalningen av avgiften påverkar dock inte handläggningstiden för släktutredningar och intyg som beställs från MDB, eftersom de faktureras efter att beställningen har handlagts.

Via den elektroniska tjänsten  Intyg från befolkningsdatasystemet kan du beställa många intyg som du genast får tillgång till.

Vi uppdaterar handläggningstiderna två gånger i månaden, senast 6.9.2023.

Äktenskap och parförhållande

Prövning av hinder mot äktenskap

Handläggningstid

 • Hindersprövningen tar 1–2 veckor.
 • Om den ena maken är utlänning, 2–5 veckor.
 • Handläggningstiden för intyg för vigsel utomlands, 1-2 veckor.

Äktenskapsförord

Handläggningstid

 • 3–4 veckor

Att få eller adoptera barn

Handläggningstiderna

Anmälan av barnets namn

 • 4–5 veckor.

Fastställelse av ändring av vårdnad om barn

 • 5 dagar.

Fastställande av föräldraskap

 • 7 dagar.

Namnärenden

Handläggningstiderna

Ändring av förnamn

 • Om du har gjort ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten, 1–5 månader.
 • Handläggningstiden för övriga ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften. Handläggningstiden är då cirka 2-5 månader.
 • Om vi ber dig om en tilläggsutredning till din ansökan eller ett utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden vara längre. 

Ändring av efternamn

När du ansöker om ett efternamn som du tidigare har använt

 • Om du har gjort ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten, 1–5 månader. 
 • Handläggningstiden för övriga ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften. Handläggningstiden är då cirka 2-5 månader. 
 • Om vi ber dig om en tilläggsutredning är handläggningstiden längre. 

När du ansöker om ett efternamn som du inte har använt tidigare

 • Handläggningstiden, 2-5 månader.
 • Handläggningstiden för ansökan beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften och lämnar in eventuella bilagor. 
 • Om vi begär utlåtande av Nämnden för namnärenden är handläggningstiden längre.

Ändring av efternamn vid ingående av äktenskap

Du kan fråga våra experter på äktenskapsfrågor om handläggningstiden. 

Anmälan om barnets namn

Flytt

Handläggningstid

Registrering av flyttanmälan

Förmyndarskap och intressebevakning

Handläggningstid

Förmyndarskap tillståndsärende 

 • 1,5–3 månader

Förordnande av intressebevakare

 • 4 månader

 • Om man gör ansökan till tingsrätten är behandlingstiden längre.

Årsredovisning

 • Revisionen av årsredovisningarna för 2021 pågår fortfarande hos oss. Du behöver inte oroa dig även om du inte fått tillbaka din granskade redovisning. Du får den genast när revisionen har blivit färdig. Vi beklagar fördröjningen.

  Du observerar väl att du ska tillställa oss redovisningen för 2022 i tid, senast 31.3.2023, även om du inte skulle ha fått tillbaka din granskade årsredovisning för 2021. Lättast går det att skicka årsredovisningen och dess bilagor med e-blanketten.

Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande

 • 2–3 månader

Registrering av utlänning

Handläggningstid

Registrering av utlänning, expressfil för specialsakkunniga och tillväxtföretagare

 • 1–7 dagar.

Registrering av utlänning, arbetstagare, företagare

 • 1–2 veckor.

Registrering av utlänning, studerande

 • 4-6 veckor.

Registrering av utlänning, annan; personbeteckning och hemkommun

 • 9-11 veckor.

Registrering av utlänning, annan; personbeteckning och tillfällig adress

 • 10-12 veckor.

Registrering av hemkommun för dem som anlänt från Ukraina

Handläggningstid

 • Med webblankett 2 veckor.
 • Med pappersblankett 3–4 veckor.

Registrering av familjeförhållanden som skett utomlands 

Handläggningstid

 • 13-16 veckor.

Behandlingen kan påskyndas av godtagbara skäl.

Intyg från befolkningsdatasystemet

Handläggningstid

 • 1 vecka (+ postgången)
 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.

Släktutredning

Handläggningstid

 • 1-2 veckor.

Dödsfall och bouppteckning

Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen

Handläggningstid

 • 1 månad.

Europeiskt arvsintyg

Handläggningstid

 • 3 veckor

Registrering av dödsfall

Handläggningstid

 • 2 dagar

Spärrmark

Handläggningstid

 • 11 dagar