Organisationskort

Organisationskort är ett certifikatkort avsett för organisationernas anställda. Organisationskortet kan användas till exempel för

 • inloggning i den offentliga förvaltningens e-tjänster
 • inloggning i organisationens egna datasystem
 • inloggning på arbetsstationen
 • elektroniska signaturer
 • kryptering och underskrift av e-post
 • som passerkontroll till lokalerna.

Organisationen kan fastställa organisationskortets utseende. Organisationskorten kan förses med foto eller vara utan foto.

Organisationskorten gäller i fem år. Giltighetstiden är knuten till organisationen och anställningsförhållandet.

Ett nytt kort ska beställas då det blir ändringar i datainnehållet i certifikatet eller i uppgifterna på kortet. Sådana här uppgifter som ändras kan vara till exempel efternamnet eller e-postadressen. Ett nytt kort ska beställas även då kortet tagit skada eller kommit bort.

Organisationskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Om arbetsförhållandet tar slut ska certifikatet spärras av spärrtjänsten. Efter detta kan kortet inte användas. Certifikaten kan spärras av organisationens registrerade eller av arbetstagaren själv. Registreraren anger kortet som återkallat i Vartti-systemet. Om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten.

Beställning av organisationskort förutsätter

 1. ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 2. genomgången webbutbildning
 3. ansökan om att bli registrerare.

Beställ korten så här

1. Gör ett avtal via e-tjänster

Kontrollera först om er organisation redan har ett befintligt konto i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst. 

 • Om inget konto finns måste det skapas först. För tydlighetens skull är det bra om det bara finns ett konto per organisation, men om det är omöjligt att utreda saken kan ni också skapa ett nytt konto.
 • Om er organisation redan har ett konto i e-tjänster, be först kontoanvändaren att bjuda in er till kontot.

Logga in i e-tjänster genom att identifiera eller med användarnamn och lösenord, skapa inte ett nytt konto.

 • Kontrollera i övre högra hörnet att rätt organisations konto är aktivt. Om det finns flera konton, byt till rätt konto i den övre menyn.

Den befullmäktigande organisationen undertecknar avtalet i e-tjänsten när MDB har behandlat avtalsansökan. Avtalet undertecknas elektroniskt med hjälp av Suomi.fi-identifikation: certifikatkort som innehåller certifikat producerat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (identitetskort, organisationskort, yrkeskort för social- och hälsovården eller personal- eller aktörskort för social- och hälsovården), nätbankskoder eller mobilcertifikat.

2. Gå webbutbildningen

Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet har godkänts kan ni gå webbutbildningen i registrering av organisationskort (på finska). Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt. I slutet av registrerarutbildningen behöver ni beställa ett utbildningsbevis, som ska bifogas till registreraransökan i eTjänsten. Webbutbildningen finns tillsvidare endast på finska.

3. Skicka ansökan om att bli registrerare

Fyll i ansökan om att bli registrerare i e-tjänster.

 • Logga in i e-tjänster genom att logga in eller med användarnamn och lösenord, skapa inte ett nytt konto.
 • Kontrollera i övre högra hörnet att rätt organisations konto är aktivt. Om det finns flera konton, byt till rätt konto i den övre menyn.
 • Klicka på "Tillstånd som väntar på kvittering”, "Årenden under handläggning" eller "Färdiga ärenden” till vänster.
 • Sök avtalet om certifikatkort i listan. Om inget avtal om certifikatkort hittas är det möjligt att kontot inte har aktiverats. Kontakta då varmennepalvelut(at)dvv.fi
 • Öppna menyn bredvid avtalet om certifikatkort i slutet av raden och välj "Gör registreraransökan” i menyn. Fyll i de begärda uppgifterna.

Skicka ansökan. Utbildningsbeviset, som ni beställde från webbutbildningen, ska bifogas till registreraransökan. När ansökan om att bli registrerare har behandlats får ni registrerarrättigheterna och användarkoderna till Vartti-systemet per e-post om ni beställer korten via Vartti-systemet.

Varje registreringsställe ska ha minst 2 registrerare. Organisationens registrerare får inte beställa kort åt sig själv.

Om antalet beställningar årligen är över 15, används Vartti-systemet för beställningen. Ni får tillgång till systemet när ni har genomgått utbildningen och ansökt om att bli registrerare. Vartti är en webbläsarbaserad applikation som används för att beställa och administrera kort och certifikat som registrerats på korten under hela deras livscykel.

Om det årliga antalet kort som beställs är färre än 15 stycken kan ni ansöka om korten med pappersblanketten som ni får efter utbildningen registrering av organisationskort med pappersblankett (tillsvidare endast på finska).

Att ge fullmakt till en annan organisations registreringsställe

Organisationen kan även ge en annan organisations registreringsställe fullmakt att beställa kort. Organisationen ska först kontakta det registreringsställe som får fullmakten och komma överens om den. Det registreringsställe som ska ta emot fullmakten ger organisationen kundnumret på sitt avtal, sitt FO-nummer, kortens leveransadress samt registrerarens kontaktuppgifter.

Därefter ingår den organisation som ger fullmakten ett avtal i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst. I avtalet väljer man under Uppgifter om Avtalet "Jag ger en annan organisation fullmakt att fungera som registrerare". I avtalet fyller man i de uppgifter som registreringsstället som tar emot fullmakten har angett.

När de nödvändiga åtgärderna har vidtagits och fullmakten är i kraft bokar kortets sökande tid till ett auktoriserat registreringsställe som beställer korten.

Ytterligare uppgifter kan man vid behov fråga efter per e-post på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi

Leverans av korten

Färdiga organisationskort skickas till registreringsstället. Aktiveringskoden för kortet skickas till kortinnehavaren till hemadressen eller till arbetsplatsens adress på personens namn.

Identifiering av identiteten

Identiteten hos den som ansöker om kortet ska identifieras vid registreringsstället när kortet beställs. För identifieringen ska den som hämtar kortet ha med sig en giltig identifieringshandling, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om sökanden inte har nämnda handlingar kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet på annat sätt.

Ibruktagande av kortet

För att de elektroniska egenskaperna på certifikatkortet ska kunna användas måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behövs en aktiveringskod som skickas till kortinnehavaren i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar kortinnehavaren två valfria PIN-koder för kortet. PIN-koderna behövs till exempel vid identifieringen i tjänster och för elektroniska signaturer.

Användning av WebVartti för att förnya kort

Om organisationen har kommit överens om kortförnyelse genom WebVartti, kan kortinnehavare själva förnya sina kort i WebVartti. Vi avgör ansökningarna som görs i WebVartti automatiskt. Mera information om det automatiserat beslutsförfarandet finns här.

Leveranstid och kortets pris

Kortens och brevet med aktiveringskodens leveranstid är cirka två veckor. Aktiveringskoden skickas cirka fyra dagar från att kortet skickats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

 

Finlands invånarantal 5 629 720