Organisationskort

Organisationskort är ett certifikatkort avsett för organisationernas anställda. Organisationskortet kan användas till exempel för

  • inloggning i den offentliga förvaltningens e-tjänster
  • inloggning i organisationens egna datasystem
  • inloggning på arbetsstationen
  • elektroniska signaturer
  • kryptering och underskrift av e-post
  • användning som passerkontroll till lokalerna.

Det finns teknik för distansavläsbar passerkontroll för korten. Organisationen kan fastställa organisationskortets utseende. Organisationskorten kan förses med foto. eller vara utan foto.

Organisationskorten gäller i fem år. Giltighetstiden är knuten till organisationen och anställningsförhållandet.

Ett nytt kort ska beställas då det blir ändringar i datainnehållet i certifikatet eller i uppgifterna på kortet. Sådana här uppgifter som ändras kan vara till exempel efternamnet eller e-postadressen. Ett nytt kort ska beställas även då kortet tagit skada eller kommit bort.

Organisationskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Om arbetsförhållandet tar slut ska certifikatet spärras av spärrtjänsten. Efter detta kan kortet inte användas. Certifikaten kan spärras av organisationens registrerade eller av arbetstagaren själv. Registreraren anger kortet som återkallat i Vartti-systemet. Även om kortet försvinner eller går sönder ska certifikatet spärras genom att kontakta spärrtjänsten

Gör so här

1. Ingå ett avtal om att beställa certifikatkort i e-tjänsten. 

2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen. Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt.

3. Fyll i registreraransökan på e-tjänsten.

Vi rekommenderar att organisationen har minst två registrerare. Organisationens registrerare får inte beställa kort åt sig själv.

Om ni beställer fler än 20 kort varje år används Vartti-systemet för beställningen. Ni får tillgång till systemet efter utbildningen. Vartti är en webbläsarbaserad applikation som används för att beställa och administrera kort och certifikat som registrerats på korten under hela deras livscykel.

Om det årliga antalet kort som beställs är färre än 20 stycken kan ni ansöka om korten med pappersblanketten som ni får efter utbildningen.

Färdiga organisationskort skickas till registreringsstället. Aktiveringskoden för kortet skickas till kortinnehavaren till hemadressen eller till arbetsplatsens adress på personens namn. Organisationen kan även ge en annan organisations registreringsställe fullmakt att beställa kort.

Även i sådana här fall ska ni ingå ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Organisationen ska kontakta det befullmäktigande registreringsstället och komma överens om fullmakten. För avtal behövs kundnumret för det registreringsställe som får fullmakten. Mer information fås per e-post om det behövs: varmennepalvelut(at)dvv.fi

Den som ansöker om kortet ska identifieras på registreringsstället vid ansökan. För identifieringen ska den som hämtar kortet ha med sig en giltigt identifieringshandling, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om sökanden inte har nämnda handlingar kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet på annat sätt. För att de elektroniska egenskaperna på certifikatkortet ska kunna användas måste kortet först aktiveras. För aktiveringen behövs en aktiveringskod som skickas i ett separat brev. Vid aktiveringen skapar kortanvändaren två valfria PIN-koder för kortet. PIN-koderna behövs till exempel vid identifieringen i tjänster och för elektroniska signaturer. 

Mer information: varmennepalvelut(at)dvv.fi