Prövning av hinder mot äktenskap

En hindersprövning måste göras före vigseln. På så sätt säkerställs att det inte finns några hinder som tas upp i Finlands äktenskapslag för äktenskapet. Samtidigt ska ni anmäla ert val av efternamn.

Ansökan om prövning av hinder mot äktenskap ska göras i god tid före den planerade vigseldagen. Hindersprövningen tar minst sju dagar. Om den ena maken är utlänning ska man avsätta flera veckor för hindersprövningen. Intyget gäller fyra månader från dagen det utfärdades.

I hindersprövningen används uppgifter ur befolkningsdatasystemet. Om dina eller din makes uppgifter om civilståndet ännu inte finns i befolkningsdatasystemet, ska ni lämna in ett intyg över civilstånd beviljat av myndigheten i ert hemland. I vissa situationer ska intyget över civilstånd legaliseras.

 • Utländsk partner

Finsk-, svensk- och engelskspråkiga civilståndsintyg godkänns. Vid behov måste intyget översättas. I Finland behöver översättningar av en auktoriserad translator inte legaliseras. En översättning som gjorts utomlands måste legaliseras om den inte gjorts av en översättare med behörighet för detta enligt någon annan EU-stats lagstiftning. Ett civilståndsintyg från en EU-stat behöver inte översättas om en standardblankett enligt EU:s förordning fogats till det.

 • Utländskt vigselpar

Om ingendera av er är finsk medborgare och ingendera har hemvist i Finland ska förutom civilståndsintyget också ett intyg från myndigheterna i ert hemland av vilket framgår att det är tillåtet att ingå ifrågavarande äktenskap i Finland lämnas in.

 • Äktenskap utomlands

Om du ska gifta dig i utlandet kan du be magistraten om att få ett intyg om att du har rätt att ingå ifrågavarande äktenskap enligt finsk lag.

Gör så här

Fyll i och skicka in blanketten i e-tjänsten Lomake.fi. För att kunna använda den elektroniska blanketten krävs stark autentisering av båda makarna.

Fyll i blanketten i Lomake.fi

Om ni inte kan identifiera er elektroniskt, fyll i och skriv ut blanketten och skicka den till oss.

Ansökan om prövning av hinder mot äktenskap

 • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna. Läs mer om eventuella krav på legalisering och översättning av handlingen i anvisningen om legalisering.

Anvisning om legalisering av handlingarna

Om du vill kan du också besöka ett av våra serviceställen.

Besöksadresserna och öppettiderna av serviceställen

Minneslista

 • Observera att du måste ha ett giltigt identitetsbevis att visa upp, senast vid vigselceremonin.
 • Om du funderar på om uppgifter om ditt civilstånd har införts i befolkningsdatasystemet och om uppgifterna är riktiga kan du granska dem i tjänsten Kontrollera dina uppgifter i register eller kontakta oss.
 • Om du

  • har utländskt medborgarskap och ditt civilstånd inte har registrerats i befolkningsdatasystemet måste du för prövningen av hinder för äktenskap lämna in ett civilståndsintyg utfärdat av en behörig myndighet från din hemstat.
  • är finsk medborgare men uppgifterna om civilstånd inte har skrivits in i befolkningsdatasystemet eller är felaktiga måste uppgifterna uppdateras före hindersprövningen. För detta måste ett intyg över civilstånd från den senaste hemviststaten förevisas.
  • är finsk medborgare men har levt hela ditt liv eller hela ditt myndiga liv utomlands ska du inför hindersprövningen lämna in ett intyg över civilstånd från din senaste hemviststat.
 • Intyget ska vara det ursprungliga och inte äldre än fyra månader gammalt, om det inte i intyget nämns en annan giltighetstid. Intyget ska också vara legaliserat.
 • Civilståndsintyget behöver inte legaliseras om
  • det har utfärdats av din egen medborgarstats beskickning eller konsulat
  • det har utfärdats av en EU-stat.
 • Finsk-, svensk- och engelskspråkiga civilståndsintyg godkänns. I andra fall bör intyget eventuellt översättas till något av de ovannämnda språken. Översättningen måste därefter auktoriseras.
 • Auktorisering behövs inte om översättningen görs av
  • en auktoriserad translator i Finland
  • en translator med behörighet för detta enligt någon annan EU-stats lagstiftning.
 • Ingen översättning behövs om en standardblankett enligt EU:s förordning har fogats till intyget som beviljats av en EU-stat.

Pris

Hindersprövningen är avgiftsfri.

Om du för vigsel utomlands behöver en EU-standardblankett med hindersprövningsblanketten som översättningshjälp, är priset 10 euro.  

Om du behöver ett Apostille-intyg är priset 30 euro. 

Handläggningstid

Vigsel i Finland: minst 7 dygn

Vigsel utomlands: 5–7 dygn

Vanliga frågor

Centrala termer

Hinder mot äktenskap

 • Gällande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, minderårighet eller adoptivbarnsförhållande.

Intyg över civilstånd

 • Intyg som visar att du är ogift, frånskild eller efterlevande make.

Legalisering av handling

 • Åtgärd som anknyter till ditt eget rättsskydd genom vilken man säkerställer att en handling är behörig i det utfärdande landet och att den som utfärdat intyget har rätt att utfärda ifrågavarande intyg enligt lagarna i det utfärdande landet.

Standardblankett

 • Flerspråkig blankett som fogas till en handling som utfärdats av en EU-stat och som är avsedd som översättningshjälp.

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 536 411, numret är riksomfattande. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo