Prövning av hinder mot äktenskap 

Före vigseln måste ni begära hindersprövning. Genom hindersprövningen säkerställs att det inte finns några hinder för äktenskapet enligt Finlands äktenskapslag. Sådana hinder är minderårighet, gällande äktenskap eller registrerat partnerskap samt ett för nära släktskapsförhållande.  

I ansökan måste ni försäkra att det inte finns något hinder för äktenskapet. Samtidigt ska ni meddela ert val av efternamn.  

Ni kan inte vigas till äktenskap utan hindersprövning. 

Gör en begäran om hindersprövning i god tid före den planerade vigseldagen, eftersom hindersprövningen är i kraft i fyra månader. Själva hindersprövningen tar minst sju dagar. Om den ena maken är utlänning lönar det sig att reservera flera veckor för behandlingen av ärendet.  

Vår prövning av hinder mot äktenskap duger som sådan även i de övriga nordiska länderna. Om ni alltså ämnar ingå äktenskap i ett annat nordiskt land behöver ni bara begära hindersprövning en gång: antingen av oss eller av myndigheterna i vigselstaten. Likaså duger en undersökning som gjorts i ett annat nordiskt land som sådan i Finland. Om hindersprövningen görs hos oss, be om den med blanketten på den här sidan. Om hindersprövningen görs i vigselstaten, använd denna blankett. 

Finns era uppgifter i befolkningsdatasystemet? 

De uppgifter som behövs för hindersprövningen kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Den centrala uppgiften som behövs är civilståndet för dem som ska gifta sig, och utgående från detta säkerställs att makarna inte har ett gällande äktenskap eller registrerat partnerskap.  
 
Ifall du funderar på om uppgiften om ditt civilstånd har införts i befolkningsdatasystemet och om uppgiften är korrekt, kan du kontrollera detta i tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller kontakta oss. 

Om dina eller din makes uppgifter om civilstånd inte finns i befolkningsdatasystemet, ska ni bevisa ert civilstånd med ett adekvat intyg. Du kan begära ett civilståndsintyg från ambassaden eller konsulatet för staten där du är bosatt/medborgare. Då behöver intyget inte legaliseras. Du kan också begära ett civilståndsintyg av befolkningsregistermyndigheterna eller motsvarande i staten där du är bosatt/medborgare. Då måste intyget oftast översättas och legaliseras. Se vår anvisning om legalisering av handlingar.  
 
Om ingendera av er är finsk medborgare och ingendera är bosatt i Finland, ska ni skicka oss ett intyg från myndigheterna i den stat där ni är bosatta/medborgare, av vilket det framgår att ni får ingå äktenskapet i Finland.  

Efternamn 

Ni måste anmäla vilket efternamn ni använder efter vigseln. Ni kan läsa mer om valet av efternamn på vår webbplats. 
 
När hindren för äktenskap har prövats 

När den som prövar hinder mot äktenskap har konstaterat att det inte finns några hinder för ert äktenskap, får ni ett intyg över hindersprövningen antingen per e-post eller per post. Intyget gäller i 4 månader från dagen för utfärdandet och det har undertecknats med en digital signatur.  
Om vår vigselförrättare viger er, behöver ni inte ta med intyget till vigselceremonin. Om vigseln förrättas av någon annan vigselförrättare måste ni lämna intyget till den personen före vigseln, annars kan ni inte vigas. 

Pris

Avgiftsfritt 

Gör så här

Kontrollera först om uppgifterna om era civilstånd har antecknats i befolkningsdatasystemet via tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller genom att kontakta oss. 

Våra uppgifter om civilstånd finns i befolkningsdatasystemet  

1. Fyll i och skicka in den nedanstående blanketten elektroniskt i tjänsten lomake.fi. Användningen av den elektroniska blanketten kräver en finländsk personbeteckning och stark autentisering av båda makarna. Ni får inget meddelande per e-post om att blanketten har skickats, men det syns i tjänsten lomake.fi i era egna uppgifter. Om blanketten bara syns sparad måste du ännu skicka den till oss.  

Fyll i blanketten i tjänsten lomake.fi

Ni kan också fylla i nedanstående blankett och skicka den till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors eller per e-post [email protected] 

Begäran om prövning av hinder mot äktenskap

2. När ni har fått intyget över hindersprövningen ska ni kontrollera att de korrekta efternamnen efter vigseln har antecknats i intyget och att intyget gäller på vigseldagen. 

Uppgiften om civilstånd för den ena eller båda makarna finns inte i befolkningsdatasystemet 

1. Skaffa ett intyg över ert civilstånd av myndigheterna i den stat där ni är bosatta/medborgare.  

2. Ta reda på om intyget ska legaliseras eller översättas.  

Se separat legaliseringsanvisning

3. Fyll i och skriv ut blanketten nedan. 

Begäran om prövning av hinder mot äktenskap

4. Blanketten postas till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors. 

 • intyg över ditt civilstånd i original 

 • eventuella översättningar och legaliseringar 

 • ovanstående blankett

 • en kopia eller bild av passet för den make vars uppgifter inte finns i befolkningsdatasystemet. 

Ni kan också besöka vilket serviceställe som helst. Boka tid för ert besök via vår tidsbokningstjänst. Ni kan också lämna in handlingarna i serviceställets postlåda. Skriv då era kontaktuppgifter på kuvertet och att det är fråga om handlingar i anslutning till hindersprövningen. 

5. När ni har fått intyget över hindersprövningen ska ni kontrollera att de korrekta efternamnen efter vigseln har antecknats i intyget och att intyget gäller på vigseldagen. 

Handläggningstid

 • Hindersprövningen tar 1–2 veckor.
 • Om den ena maken är utlänning, 3–5 veckor.
 • Handläggningstiden för intyg för vigsel utomlands, 3-4 veckor.

Vanliga frågor

 Centrala begrepp 

Hinder mot äktenskap 

 • Hinder är gällande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, minderårighet eller adoptivbarnsförhållande 

Intyg över civilstånd 

 • Intyg som visar ditt civilstånd, dvs. om du är gift, ogift, skild eller änka/änkling.  

Legalisering av handling 

 • åtgärd som anknyter till ditt eget rättsskydd genom vilken man säkerställer att en handling är giltig i det utfärdande landet och att den som utfärdat intyget har rätt att utfärda ifrågavarande intyg enligt lagarna i det utfärdande landet. 

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Postadress (äktenskapsförord)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors