Finska medborgare valkretsvis och kommunvis

Finlands invånarantal 5 545 163