Tjänst för hantering av projektportföljen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper finansministeriet med att bereda styrning och bedömningar av upphandling och projekt som gäller informationsförvaltning samt med att utveckla verksamhetsmodeller.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller en tjänst för hantering av projektportföljen. Tjänsten innehåller grundläggande information om viktiga utvecklingsprojekt och lägesrapportering med anknytning till dessa. Tjänsten övervakar hur projekten framskrider och hur fördelar uppnås.

Ministerierna och myndigheterna för in information om viktiga projekt och IT-utvecklingsprojekt i tjänsten för hantering av projektportföljen. Det är också möjligt att föra in mindre projekt och andra projekt än de som omfattar IT-utveckling i tjänsten. Den gemensamma tjänsten för hantering av projektportföljen skapar förutsättningar för portföljhantering bland annat genom att göra informationsinnehåll och rapportering mer enhetliga. Tjänsten ger också en övergripande bild av utvecklingsprojekten på olika stadier, både vid ämbetsverken och inom förvaltningsområdena eller statskoncernen.

Hantering av projektportföljen innebär att styra ett utvecklingspaket. För att stödja styrningen och göra samordningen enklare samlas projekten i olika portföljer.

Grundläggande frågor inom portföljhantering

  • Vilka projekt pågår i organisationen? Hur stöder de strategin och målen?
  • Hur prioriteras utvecklingen? Vad utvecklar man och i vilken ordning?
  • Hur framskrider enskilda projekt? Är de beroende av varandra på ett sätt som måste beaktas?
Tjänsten för hantering av projektportföljen är avsedd att användas av ministerier, ämbetsverk och institutioner. Tjänsten är avgiftsfri för användarna.

Gör så här

Be administratören för projektportföljen i din organisation om användarkoder. Logga in i tjänsten för hantering av projektportföljen (Hankesalkun hallintapalvelu). Tjänsten är på finska.
 
Om du behöver hjälp kan du be Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om mer information om tjänsten för hantering av projektportföljen.
 

Finlands invånarantal 5 631 879