Att få eller adoptera barn

Det krävs inga åtgärder från föräldrarnas sida för att få en personbeteckning för ett barn som fötts i Finland eller adopterats i Finland. Sjukhuset meddelar uppgifterna om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet. I samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet. 

Läs mera om personbeteckningen.

Adoption

Fastställande av adoption av finländska barn ansöker man om genom en skriftlig ansökan hos domstolen. Den som vill ansöka om adoption ska innan ansökan lämnas in begära adoptionsrådgivning hos socialväsendet i sin hemkommun. Domstolen fastställer också under vissa förutsättningar adoption av en myndig person. Domstolen registrerar uppgifter om adoptionen i befolkningsdatasystemet. 

Anmälan om barnets namn

Blanketten Anmälan av uppgifter om barnet skickas till barnets mor efter att uppgifterna har registrerats. På blanketten står också barnets personbeteckning.  Barnets namn och modersmål ska anmälas inom tre månader från barnets födelse antingen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller till församlingen, om barnet upptas som medlem i evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Läs mer om anmälan av uppgifter om barn

Ett barn som föds utomlands

En finsk medborgare född utomlands får en personbeteckning då myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på begäran av föräldrarna har registrerat barnet i befolkningsdatasystemet.

Läs mer om registrering av ett barn som fötts utomlands

Fastställande av föräldraskap

Syftet med en faderskapsutredning är att inhämta uppgifter till stöd av för att utreda faderskapet. Faderskapet utreds av barntillsyningsmannen i kommunen. Faderskapet utreds av barntillsyningsmannen i kommunen och bekräftas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om barnet är fött inom äktenskapet är maken automatiskt barnets far. Om ni inte är gifta måste faderskapet utredas och bekräftas.

Förutom den mor som har fött barnet kan även den kvinna som har gett sitt samtycke till fertilitetsbehandling fastställas som mor.

Läs mer om fastställande av föräldraskap

 

Finlands invånarantal 5 635 667