Elektronisk signatur

Mängden digitalt innehåll ökar. Att kunna verifiera att innehållet är korrekt på distans behövs allt mer i framtiden.

Vad är en elektronisk signatur?

Elektronisk signatur är ett brett begrepp som kan användas i olika betydelser. I sin enklaste form kan en elektronisk signatur betyda vilken som helst motsvarighet till en namnteckning i elektronisk form. Även sådana lösningar som inte nödvändigtvis är tillförlitliga kan alltså kallas elektroniska signaturer. Till exempel ett namn skrivet med skrivstilsfont i slutet av ett dokument är inte tillförlitligt.

Som starkast är elektroniska signaturer juridiskt bindande och obestridliga. Sådana är underskrifter som gjorts med signaturcertifikat som beviljats för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatkort. Det är otroligt svårt att förfalska dem, så länge som undertecknaren besitter koden och certifikatkortet och de inte hamnar i utomstående händer.

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas lösningar för elektronisk signatur

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas erbjuder ett signaturcertifikat som lösning på elektronisk signatur. Certifikatet finns på kortets chip.

Organisationskort

Certifikatkort för social- och hälsovården

Identitetskortets medborgarcertifikat

Elektroniska signaturer som gjorts med godkända signaturcertifikat från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata motsvarar manuella signaturer och de godkänns inom hela EU. Mer information om godkända signaturcertifikat finns på sidan Nivåer för elektroniska signaturer.

Varför lönar det sig att använda elektroniska signaturer?

Elektroniska signaturer underlättar vardagen och erbjuder ett modernt sätt att försäkra sig om undertecknarens identitet. Genom att använda elektroniska signaturer kan man undvika extra utskrift, skanning och postning av papper.

Läs mer om fördelarna med elektroniska signaturer

Testa den elektroniska signaturen

Om du redan använder MDB:s certifikatkort och vill prova på att göra en elektronisk signatur kan du göra det i testtjänsten för elektronisk signatur.

Anvisning: Så här testar du den elektroniska signaturen

Testa den elektroniska signaturen

 

Hur undertecknar jag elektroniskt?

Det vanligaste användningsfallet för elektroniska signaturer är att underteckna en PDF-fil, till exempel ett avtal. Tekniskt sett kan man dock underteckna många typer av information med certifikat.

Underskrifter som gjorts med signaturcertifikat för certifikatkort från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avgiftsfria. Med samma kort kan du underteckna så många dokument som behövs, det finns inget maximiantal.

Anvisning: Så här gör du en elektronisk signatur

Behandling av elektroniskt undertecknade handlingar

Det lönar sig att behandla ett elektroniskt undertecknat dokument endast elektroniskt. I den utskrivna versionen sparas inte signaturuppgifterna.

I Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för granskning av elektroniska signaturer kan du kontrollera på vilken nivå en elektronisk signatur är.

Anvisning: Så här granskar du underskriften på en fil

Gå till granskningen av ett dokument

Programmet Adobe Acrobat kontrollerar också dokuments signaturer automatiskt. Olika applikationer eller tjänster kan ha olika kriterier för kontroller.

När vi behandlar pappersdokument är vi vana vid tankesättet att kopior inte är äkta. När det gäller digitala dokument är det annorlunda. När du får dokumentet elektroniskt och sparar det på din egen enhet är det en oföränderlig kopia av det dokument som avsändaren innehar. Kopieringen minskar inte dokumentets tillförlitlighet och det går också att kontrollera underskriften på det kopierade dokumentet.

Nivåer för elektroniska signaturer i eIDAS-förordningen

Det finns många olika sätt att tekniskt genomföra elektroniska signaturer. Hur juridiskt bindande eller tillförlitlig en elektronisk signatur är beror på hur den genomförs.
Tillförlitligheten hos elektroniska signaturer regleras i den så kallade eIDAS-förordningen (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner. I förordningen fastställs elektroniska signaturer på olika nivåer.

Elektroniska signaturer på olika nivåer

Den elektroniska signaturen tekniskt

Vid elektroniska signaturer används en PKI-baserad metod där man använder en privat nyckel och en offentlig nyckel. Nycklarna är tekniska uppgifter på certifikatkortets chip.

En privat nyckel ska endast innehas av certifikatinnehavaren själv. Certifikatinnehavaren använder sin privata nyckel med hjälp av sin personliga kod.

Med hjälp av den offentliga nyckeln kontrollerar mottagaren signaturens äkthet.