Upprätthållande av personuppgifter

I personuppgifterna registreras uppgifter om finska medborgare samt om utlänningar som stadigvarande eller tillfälligt bor i Finland.

I personuppgifterna registreras uppgifter om finska medborgare samt om utlänningar som stadigvarande eller tillfälligt bor i Finland. Personuppgifter som registreras i systemet är bland annat namn och personbeteckning, adress, medborgarskap och modersmål, familjeförhållanden samt uppgifter om födelse och dödsfall.

Personuppgifterna upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom lämnar församlingar, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården, domstolar, skatteförvaltningen och Migrationsverket uppgifter elektroniskt till befolkningsdatasystemet.

Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården anmäler uppgifter om födslar och dödsfall till befolkningsdatasystemet.

Förlossningssjukhusen meddelar uppgifter om födslar elektroniskt. Det rekommenderas att verksamhetsenheterna inför ett applikationsgränssnitt så att hälso- och sjukvårdens system kan registrera födslar i realtid.  När uppgiften om att ett barn har fötts har registrerats i befolkningsdatasystemet får sjukhuset information om vilken personbeteckning barnet tilldelats. Därmed kan man till exempel genast göra upp en patientjournal för barnet. Uppgifter om barnets födsel överlåts till de myndigheter som behöver uppgifterna. I och med att uppgifterna förmedlas snabbt till exempelvis Folkpensionsanstaltens system förkortas också handläggningstiden för beslut om barnbidrag. En betydande del av uppgifterna om födslar kommer dock fortfarande som så kallade batchkörningar.

Om uppgifter om dödsfall anmäls till befolkningsdatasystemet utan fördröjning kan de med säkerhet snabbt vidareförmedlas till andra myndigheter som behöver dem. Läs mer om anmälan av dödsuppgifter till befolkningsdatasystemet. 

För kommuner

Enheter inom kommunernas socialvård meddelar till befolkningsdatasystemet uppgifter om omhändertagande av barn och när omhändertagandet upphör, om en person vistas över tre månader vid en verksamhetsenhet inom socialvården samt om avtal om vårdnad om barn som enheten fastställt. I de två första fallen görs en anmälan i pappersformat, men i fråga om avtal om vårdnad är målet att anmälan ska göras elektroniskt. Elektroniska anmälningar kräver tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Befolkningsdatasystemet skickar automatiskt per post en anmälan om ett barn som fötts utanför äktenskapet till kommunens barnatillsyningsman. Vid behov kan kommunen få dessa meddelanden elektroniskt direkt till barnatillsyningsmannens datasystem.

Läs mer om anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

För församlingar

Församlingarna i den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan anmäler elektroniskt vigslar, barns namn och medlemskapsförändringar till befolkningsdatasystemet.

Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan anmäler ovan nämnda uppgifter till befolkningsdatasystemet i realtid via ett online-applikationsgränssnitt. Församlingarna i den ortodoxa kyrkan anmäler uppgifterna genom så kallade batchkörningar.

Dessutom kan en församling i den evangelisk-lutherska eller den ortodoxa kyrkan pröva hinder för äktenskap då åtminstone den ena förlovade är församlingsmedlem. Hindersprövningen görs med hjälp av uppgifter från befolkningsdatasystemet.

 

Finlands invånarantal 5 631 644