Namn som ändrats utomlands 

Om ditt för- och/eller efternamn har ändrats utomlands ska du meddela oss om detta enligt anvisningarna på denna sida. Vi sparar namnändringen i Finlands befolkningsdatasystem. På så sätt hålls dina personuppgifter uppdaterade och det är enklare att uträtta ärenden hos Finlands myndigheter. Om du är finsk medborgare är du skyldig att meddela uppgifterna om namnändringen till befolkningsdatasystemet.  

Du kan bevisa att ditt namn har ändrats utomlands genom att visa upp ett dokument som utfärdats av en utländsk myndighet om namnändringen eller ditt pass av vilket det nya namnet framgår. Alternativt kan en bestyrkt kopia av passet uppvisas.  

Om ditt efternamn har ändrats i samband med ett du ingått äktenskap utomlands kan vi registrera ditt nya namn i befolkningsdatasystemet. Ändringen av efternamn ska framgå av vigselintyget eller identitetsbeviset. Läs närmare anvisningar om hur man anmäler ett äktenskap som ingåtts utomlands och ett namn som ändrats i samband med det.  

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan. 

Korrigering/tillägg av registeruppgifter - internationella ärenden

 

2. Ta reda på om handlingen ska legaliseras eller översättas om du intygar att ditt namn ändrats utomlands med en handling som utfärdats av en utländsk myndighet.     

 • Intyget ska visas upp antingen i original eller som bestyrkt kopia
  • Om det krävs legalisering av din handling ska kopian begäras av den legaliserade handlingen. Därefter ska även kopian legaliseras.
  • En bestyrkt kopia kan ges antingen av notarius publicus eller av samma myndighet som utfärdat den ursprungliga handlingen

 

3. Lämna in dokumenten så här:
A) Via en finsk beskickning 

 • Om du är finsk medborgare eller utländsk medborgare som är varaktigt bosatt i Finland
 • I annat fall kan du fråga beskickningen om det är möjligt att lämna in dokumenten via dem.

B) Per post

 • Skicka blanketten och dokumenten till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

C)    Genom att ta med till vårt serviceställe

OBS. Per e-post kan du endast lämna in elektroniska handlingar som kan verifieras (den utländska myndigheten har ursprungligen utfärdat handlingen i elektroniskt format). Även en elektronisk handling ska vid behov legaliseras. Med elektronisk handling avses inte en skannad handling. 

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.
 

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får ett utdrag ur befolkningsdatasystemet när dina uppgifter har sparats. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

Pris

Avgiftsfri 

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands