KELA-EESSI -BEHANDLINGSYSTEMET FÖR REGISTRERINGSBEGÄRAN PÅ INITIATIV AV MYNDIGHET

Behandlingssystemet behandlar Folkpensionsanstaltens, dvs. FPA:s, begäran om att registrera uppgifter om en utländsk person i befolkningsdatasystemet och tilldela en utlänning en personbeteckning. FPA fungerar som kontaktpunkt för EU-ländernas system för utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI, i Finland. I egenskap av kontaktpunkt begär FPA personbeteckningar även för Pensionsskyddscentralens och arbetspensionsanstalternas behov i situationer där dessa behöver personbeteckning för utlänningar för att behandla ett ärende i sina datasystem.

​​​​​​​​​​​​​​