Registret över gåvoärenden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett register över gåvoärenden, i vilket införs uppgifter ur anmälningar om gåvor av lös egendom som avses i 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947). Syftet med registret är att sätta i kraft rättsverkningarna av handlingarna och offentliggöra uppgifterna.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du gett eller tagit emot en gåva som enligt lagen om gåvoutfästelser har anmälts till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Finlands invånarantal 5 629 334