Fastställande av annan könstillhörighet

Personens kön kan bytas till ett kön som tillhör det motsatta könet genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I det här sambandet ändrar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata personbeteckningen. För att byta kön krävs en medicinsk utredning, att du är myndig, är finsk medborgare eller bosatt i Finland. Du kan byta förnamn redan i början av de medicinska behandlingarna.

För byte av kön skickas en ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I ansökan begär den sökande att könet byts ut till det motsatt könet. Ifall sökanden lever i ett registrerat partnerskap måste den andra parten i partnerskapet samtycka till ett partnerskapet omvandlas till ett äktenskap för att könet ska kunna fastställas. Ifall sökanden lever i ett äktenskap, underrättar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata maken/makan om könsbytet.

Som bilagor ska finnas en medicinsk utredning om att sökanden upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt över att personen i fråga är infertil. Den medicinska utredningen förutsätter ursprungliga läkarutlåtanden som utfärdats på basis av undersökningar och behandlingar vid de enheter som är specialiserade på könsbyte vid Helsingfors och Tammerfors universitetssjukhus (separat från båda). Ifall ovan nämnda utlåtanden inte innehåller ett intyg över infertilitet, behövs ännu ett tredje läkarutlåtande gällande infertilitet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattar beslut och i positiva fall registreras uppgiften genast i befolkningsdatasystemet och sökanden får en personbeteckning enligt sitt nya kön. Beslutet jämte anvisningar om rättelseyrkande och ett utdrag ur befolkningsdatasystemet, av vilket den nya personbeteckningen framgår skickas till sökanden.

Gör så här

 • Ansökningsblanketten kan fyllas i vid serviceställen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I samband med besöket kontrolleras sökandens identitet och sökanden kan överlämna de läkarutlåtanden som ska fogas till ansökan. Ansökan jämte bilagor kan även skickas per post eller per e-post.

 • Om sökanden lever i ett registrerat partnerskap måste den andra parten i partnerskapet samtycka till ett partnerskapet omvandlas till ett äktenskap för att könet ska kunna fastställas.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan på tjänstens vägnar begära ett samtycke av den andra parten i partnerskapet eller så kan blanketten för samtycke fyllas i på servicestället.

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Minneslista

 • Till ansökan ska fogas en medicinsk utredning om att sökanden upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt en utredning över att personen i fråga är infertil. Den medicinska utredningen förutsätter ursprungliga läkarutlåtanden som utfärdats av enheten för undersökning av könsidentitet vid Helsingfors och Tammerfors universitetssjukhus (separat från båda). Om ovan nämnda utlåtanden inte innehåller ett intyg över infertilitet, behövs ett tredje läkarutlåtande gällande infertilitet.
 • Om sökanden lever i ett registrerat partnerskap måste den andra parten i partnerskapet samtycka till ett partnerskapet omvandlas till ett äktenskap för att könet ska kunna fastställas. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan på tjänstens vägnar begära ett samtycke av den andra parten i partnerskapet. Om sökanden lever i ett äktenskap, underrättar ämbetsverket maken om könsbytet.

Pris

Avgiftsfri

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär två veckor. Sökanden får ett beslut jämte anvisningar om rättelseyrkande och ett utdrag ur befolkningsdatasystemet, av vilket den nya personbeteckningen framgår. Om sökanden använder en elektronisk kommunikationskod passiverar ämbetsverket denna samtidigt som den gamla personbeteckningen. Beslutet skickas till den adress som sökanden uppgett i befolkningsdatasystemet.

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • spärrmarkering
 • förbud mot utlämnande av uppgifter
 • anmälan om religionssamfund
 • registrera barn
 • omhändertagande
 • dödsannonser
 • registrera adoption
 • dödförklaring
 • fastställa kön

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen