Fastställande av annan könstillhörighet

Ny information

Förutsättningarna för könsfastställelse och hur man ansöker om könsfastställelse ändrar, när den nya lagen om könsfastställelse träder i kraft den 3 april 2023. Vi ska uppdatera anvisningarna och ansökan på våra webbsidor den 3 april 2023. Ansökan som blir nu anhängiga behandlas enligt förfarandet och förutsättningarna i den nuvarande lagen.

Om din ansökan fortfarande är anhängig när den nya lagen träder i kraft, behandlar vi den enligt förutsättningarna och förfarandet i den nya lagen. Det kan förlänga behandlingen av din ansökan därför att ansökningsförfarandet kommer att vara uppdelat i två steg : Efter att ansökan har gjorts ska du ännu skilt bekräfta din ansökan. Du kan bekräfta din ansökan tidigast 30 dagar men senast sex månader efter det att ansökan lämnades in.

Efter att den nya lagen trätt i kraft krävs det för att fastställa sitt kön inte längre någon medicinsk utredning, utan det kan fastställas att du har en annan könstillhörighet, om följande villkor uppfylls:

 • du är myndig
 • du är finsk medborgare eller bosatt i Finland
 • du skriver i din ansökan din egen redogörelse om att du varaktigt upplever dig tillhöra det kön som ska fastställas.

En person kan fastställas tillhöra det motsatta könet genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I det här sambandet ändrar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även personbeteckningen. För att fastställa kön krävs en medicinsk utredning, att du är myndig, är finsk medborgare eller bosatt i Finland. Du kan ändra förnamn redan i början av de medicinska behandlingarna.

För fastställande av kön skickas en ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I ansökan begär den sökande att könet fastställs som det motsatta könet. Ifall sökanden lever i ett registrerat partnerskap måste den andra parten i partnerskapet samtycka till att partnerskapet omvandlas till ett äktenskap för att könet ska kunna fastställas. Ifall sökanden lever i ett äktenskap, underrättar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata maken/makan om fastställande av könet.

Som bilagor ska finnas en medicinsk utredning om att sökanden upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt utredning över att personen i fråga är infertil. Den medicinska utredningen förutsätter ursprungliga läkarutlåtanden som utfärdats av enheten för undersökning av könsidentitet vid Helsingfors och Tammerfors universitetssjukhus (separat från båda). Ifall ovan nämnda utlåtanden inte innehåller ett intyg över infertilitet, behövs ännu ett läkarutlåtande gällande infertilitet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattar beslut och i positiva fall registreras uppgiften genast i befolkningsdatasystemet och sökanden får en personbeteckning enligt sitt nya kön. Beslutet jämte anvisningar om rättelseyrkande och ett utdrag ur befolkningsdatasystemet, av vilket den nya personbeteckningen framgår skickas till sökanden.

Minneslista

 • Till ansökan ska fogas en medicinsk utredning om att sökanden upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt en utredning över att personen i fråga är infertil. Den medicinska utredningen förutsätter ursprungliga läkarutlåtanden som utfärdats av enheten för undersökning av könsidentitet vid Helsingfors och Tammerfors universitetssjukhus (separat från båda). Om ovan nämnda utlåtanden inte innehåller ett intyg över infertilitet, behövs ett tredje läkarutlåtande gällande infertilitet.
 • Om sökanden lever i ett registrerat partnerskap måste den andra parten i partnerskapet samtycka till ett partnerskapet omvandlas till ett äktenskap för att könet ska kunna fastställas. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan på tjänstens vägnar begära ett samtycke av den andra parten i partnerskapet. Om sökanden lever i ett äktenskap, underrättar ämbetsverket maken om könsbytet.

Gör så här

 • Ansökningsblanketten kan fyllas i vid serviceställen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I samband med besöket kontrolleras sökandens identitet och sökanden kan överlämna de läkarutlåtanden som ska fogas till ansökan. Ansökan jämte bilagor kan även skickas per post eller per e-post.

 • Om sökanden lever i ett registrerat partnerskap måste den andra parten i partnerskapet samtycka till ett partnerskapet omvandlas till ett äktenskap för att könet ska kunna fastställas.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan på tjänstens vägnar begära ett samtycke av den andra parten i partnerskapet eller så kan blanketten för samtycke fyllas i på servicestället.

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Pris

Avgiftsfri

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär två veckor. Sökanden får ett beslut jämte anvisningar om rättelseyrkande och ett utdrag ur befolkningsdatasystemet, av vilket den nya personbeteckningen framgår. Om sökanden använder en elektronisk kommunikationskod passiverar ämbetsverket denna samtidigt som den gamla personbeteckningen. Beslutet skickas till den adress som sökanden uppgett i befolkningsdatasystemet.

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • spärrmarkering
 • förbud mot utlämnande av uppgifter
 • anmälan om religionssamfund
 • registrera barn
 • omhändertagande
 • dödsannonser
 • registrera adoption
 • dödförklaring
 • fastställa kön

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen